PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

NIEUWS


VERSLAG ALGEMENE VERGADERING

ZONDAG  10/2/2019

 

Aanwezige bestuursleden:  mevr. Balliu, de heren Bracke,  Demeyer,  Oosterlinck, Taeldeman, Van Damme, Vandevelde en Vervaet.

Verontschuldigd: -

Aanvang: 10 u 05

Verslag:

Onze Voorzitter verwelkomt de aanwezigen op onze 70ste  Algemene Vergadering; eenmaal per jaar zijn we door onze statuten er toe verplicht om de resultaten en toekomstplannen van onze vereniging aan de leden voor te stellen en aan de leden de goedkeuring te vragen voor uitvoering. Om praktische redenen houden we de gesproken vergadering kort en worden alle aandachtspunten en voorstellen voor 2019 hierna schriftelijk vermeld in dit verslag.

Goedkeuring van het jaarverslag van 25/2/2018  gepubliceerd in het tijdschrift van april 2018 (kopij van het verslag beschikbaar aan de bestuurstafel). Er zijn geen opmerkingen.

We waren eind 2018 met 148 leden, een status quo t.o.v. 2017. Wanneer u in uw vrienden- en kennissenkring personen kent die belangstelling hebben voor de filatelie, kunt u Philagent sterk aanbevelen !

Er wordt één minuut stilte gevraagd ter nagedachtenis van de leden die ons ontvielen in 2018.

In het verslag van onze nieuwe vaste toezichter, de heer Norbert Mastelinck, verklaart Norbert dat de boeken in orde werden bevonden, en krijgt onze Schatbewaarder, de heer Willy Vervaet, een dikke proficiat. Vervolgens brengt Willy verslag uit over de financiële toestand van het voorbije jaar. De  ontvangsten voor 2018 bedroegen      € 14821,47 en de uitgaven waren € 12296,03. Op het einde van 2018 was er een beschikbaar saldo van € 21301,12 (inbegrepen € 1106 van lidgelden 2019 reeds betaald in 2018).

Het secretariaat meldt dat er 5 bestuursvergaderingen werden gehouden teneinde de voorgestelde activiteiten te kunnen plannen en uitvoeren, o.m. tentoonstellingen, tombola’s, de beurs, het banket….

Vervolgens licht de Voorzitter de voorstellen en geplande activiteiten voor 2019 kort toe. De belangrijkste nieuwigheden voor 2019 worden hierna in vet schuinschrift afgedrukt.

Onze maandelijkse tentoonstellingen worden ook dit jaar verder gezet. We plannen dit jaar slechts 4  tentoonstellingen wegens ook andere activiteiten in lokaal A (zaal) en B (het café). Hierbij doen we een oproep aan onze leden om eens een stukje van hun verzameling te laten zien. Ook doen we terug een oproep aan onze leden om de spilwerkers J. Oosterlinck en het echtpaar Taeldeman/Balliu bij te staan bij het opstellen. Op de algemene vergadering krijgen de deelnemers een aankoopcheque van  € 8; voor de groepsdeelname wordt dat  € 4 per persoon van de groep die deelneemt.

Onze Postzegelbeurs zal terug plaatsvinden in augustus 17 augustus 2019. Onze beurs vindt plaats op zaterdag in de zalen A en B.  We mochten vorig jaar meer dan 40 leden verwelkomen op die zaterdag. Voor 2019 voorzien we terug een motiverend initiatief: elk bezoekend lid krijgt een bon voor een 2de intekening op een tombolalijst van een gratis tombola in september of oktober (2de of 4de zondag)!  Kom op tijd, en zeker vóór 14u in de namiddag! Hierbij ook een oproep aan de leden om een handje toe te steken bij het opstellen van de beurs op vrijdagavond 16 augustus.

De wekelijkse vergadering op zondagvoormiddag wordt uiteraard behouden. Door omstandigheden, aan de zaal Reinaert gebonden, zullen er enkele zondagen wegvallen, o.a. 3 tijdens de Gentse Feesten in juli. Er zijn ook enkele vergaderingen die plaatsvinden in het zaal C. 

Ons maandelijks tijdschrift blijft ons grootste communicatiekanaal met onze leden. We blijven nog immer op zoek gaan naar leden die een filatelistisch artikel willen neerpennen om het filatelistisch gehalte op te krikken. Als aanmoediging krijgen de indieners van een artikel een aankoopcheque van € 2  per A4-blad tekst. We zullen ook het tijdschrift elektronisch blijven doorsturen aan die leden die ons hun mailadres gemeld hebben. Dit gebeurt in pdf-formaat en in kleur! De leden kunnen er ook voor kiezen om het tijdschrift enkel elektronisch te ontvangen: graag een seintje aan de heer Bracke!

 In  2019 gaan we terug een gevarieerd aantal loten aan vaste prijzen, in een verkooplijst gepubliceerd in het maandelijks tijdschrift, aanbieden: tot 2 maal per jaar zullen dat Belgische zegels of reeksen zijn, voor elk wat wils en dit tegen scherpe prijzen!

Voor de verkoop van losse zegels aangeboden in stockboeken hebben wij nu 2 verantwoordelijke bestuursleden: Jan Oosterlinck ontfermt zich over de buitenlandse zegels, terwijl Vincent Bracke de Belgische zegels onder zijn hoede neemt. We vragen wel om het nummer van het boek én het aantal zegels te noteren: dit is een noodzakelijke hulp om de juiste afrekening te kunnen maken. We durven ook te hopen op jullie eerlijkheid én zorgzaamheid bij het doorbladeren van de tientallen DAVO-albums en stockboeken opdat dit initiatief verder kan blijven doorgaan. Niet alles kan op tafel uitgestald worden: vraag gerust naar het ontbrekend landenalbum of de bak met omslagen bij de heer Bracke of Oosterlinck.

Gezien het succes van de gratis maandelijkse tombola’s heeft Het Bestuur besloten om deze 2 tombola’s  per maand te behouden. Bij sluiting van het lokaal op één van deze zondagen wordt de tombola NIET VERPLAATST.

De wereldcatalogen in de club blijven nog steeds de verschillende delen YVERT & TELLIER. De catalogen werden volledig herschikt ( volgens continent) en zijn nu volledig. De nieuwe indeling is als volgt:

Frankrijk (tome 1)

Monaco, Andorra, Territoire français d’Outre-Mer, Verenigde Naties (tome 1bis)    

Timbres des colonies français (tome 2/1)

Afrique (vol. 1 en 2)

Afrique francophones (vol.1 en 2)

Europa (5 delen)

Amerika (4 delen)

Azië (3 delen)

Azië francophone (1 deel)

Oceanië (1 deel)

In totaal zijn er 21 volumes. Tome 1 en 1bis worden jaarlijks uitgegeven, de andere delen worden herdrukt en geüpdated bij uitputting van de stock (vb. Europa deel 2 begin 2019).

Toch een paar opmerkingen in verband met het gebruik: a.u.b. geen aantekeningen maken in de catalogen van de club en regel het zo dat de uitgeleende catalogen maximum 1 week gehouden worden!(denk aan de andere leden). Bij overmacht moet je verwittigen op het telefoonnummer vermeld op de sticker in de cataloog, of afspreken met een (bestuurs)lid die de ontleende cataloog in jouw plaats kan terugbrengen naar de club.

De bibliotheek blijft spijtig genoeg nog steeds een beperkte belangstelling kennen. Daarom kopen we alleen nog de onmisbare werken aan, naast de abonnementen op de maandbladen “De Postzegel” en “Michel Rundschau”. Ook beschikbaar en raadpleegbaar in de club (vragen bij Mr. Taeldeman!) is het jaarlijkse “Les timbres de l’année” 2012 t/m 2018 voor de allernieuwste zegels van dat jaar. Ook zijn we nog steeds geabonneerd  op Wefis en Fisto, die voornamelijk studies over postgeschiedenis en marcofilie publiceren. Vergeet niet onze bibliotheek te raadplegen: het kan een verrijking zijn van uw filatelistische kennis.

De verkoop van uitgiften van De Post blijft ook  in 2019 beperkt  tot enkel de verkoop van zelfklevende postzegelboekjes Filip I, prior en non-prior (5 stuks)+ rouwzegel prior in de postkantoren en postpunten, samen met de 4 gegomde frankeerwaarden “Koning Filip”.  Leden van Philagent kunnen zelf een abonnement nemen in Mechelen of gebruik maken van ONZE nieuwighedendienst voor Belgische postzegels. Men kan nog altijd inschrijven bij Mevr. Balliu Blanche. Per abonnee wordt een WAARBORG van 50 € gevraagd. De ingeschreven leden worden wel dringend aangemaand hun nieuwigheden uiterlijk 2 maand na verschijnen af  te halen: 1 week na verschijnen zijn ze meestal al ter beschikking van de ingeschreven leden. Ook losse, toevallige bestellingen kunnen aangenomen worden en wisselende aantallen vormen ook al geen probleem. Postzegels van het lopende jaar en het vorige jaar kunnen geleverd worden, indien nog voorradig bij de filatelistische dienst van Mechelen.

Regelmatig verrast ons bestuurslid, de heer Willy Van Damme, ons met een nieuw ontwerp van een “MyStamp”.

In 2019 werd een nieuw ontwerp aangemaakt (1 waarde) ter gelegenheid van de introductie van de prior-mijnzegel .Deze uitgifte is nu beschikbaar.  Oudere uitgaven zijn nog beperkt verkrijgbaar.             

Hij zorgt ook elk jaar voor de fraaie lidkaarten van Philagent.

De begeleidende groep, onder leiding van de heer André Dhondt , blijft verder haar activiteiten uitvoeren met een traditionele tentoonstelling tijdens het jaar (dit jaar: 22 september).

Het  jaarlijks Banket blijft een vast publiek bekoren: bij de laatste editie (9 december 2018) mochten we 62 inschrijvingen noteren. Dat geeft ons het signaal dat er nog interesse voor is. Dit jaar gaat ons feestmaal door op zondag 8 december!

Onze website telde op het einde van het jaar 2018 ruim 40000 bezochte bladzijden (sinds 2006) en is nog steeds een virtueel venster voor de verzamelaar die ons nog niet kent, en een plek zoekt (ook reëel) om zijn verzameling uit te breiden. Verschillende nieuwe leden vonden zo de weg naar de Reinaertstraat! Voor alles wat u wil weten over Philagent, surf naar www.philagent.be . (zie ook p.14)

Via ons mailadres (koninklijke.philagent@skynet.be) kunnen leden ten allen tijde in contact komen met een bestuurslid voor een vraag,  inlichting of bestelling.

Filatelistisch materiaal zoals klemstroken (transparant en zwart), stockboeken, scharniertjes, pincetten, blanco albumbladen, DAVO – albums/kaften enz. kunnen elke zondag vanaf 10u bekomen worden bij Mr. Taeldeman Chris.                                                       

Het aanbod is verruimd en veel kan ook besteld worden bij de heer Taeldeman (Leuchtturm, Lindner, Davo, Lukos, Safe). Let wel:  bestelde waren kunnen NIET teruggegeven worden!   

Elk voorjaar kan er ook ingeschreven worden voor de albumbladen DAVO (of andere). Let wel: bestelde bladen kunnen ook NIET teruggeven worden. Inschrijven voor de Belgische cataloog kan altijd vanaf het najaar (september).

Het lidgeld voor 2019 blijft stabiel op  €12. We blijven ook lid van OOST-PHILA. 

Voor de nieuwe leden hebben we een gratis introductieboekje ontworpen dat hen wegwijs moet maken in de activiteiten van onze club. In het boekje zit een klein geschenk onder vorm van de gepersonaliseerde zegel van Philagent.

BESTUURSZAKEN: er werd overgegaan tot een gedeeltelijke herkiezing van het bestuur, in overeenstemming met het reglement van inwendige orde.                                                                                 

Er zijn geen kandidaturen bij de secretaris aangekomen.          

Waren uittredend en herkiesbaar: mevr. B. Balliu en de heren J. Oosterlinck, W. Van Damme en O. Demeyer.

 De nieuwe samenstelling van het Bestuur werd vastgelegd in de bestuursvergadering van 11 februari ll.

 

UITNODIGING ALGEMENE JAARVERGADERING

ZONDAG 10/02/2019

 

Geacht lid,

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de 70ste Algemene Jaarvergadering, die plaats heeft in ons clublokaal "Centrum Reinaert", Reinaertstraat 28 te Gent, op zondag 10 februari 2019, om 10u. stipt.

AGENDA

Inzameling van de lidgelden 2019 (€ 12,00)
1  Welkom, door de Voorzitter
2  Goedkeuring verslag jaarvergadering 25/02/2018
3  Financiën: verslag door de schatbewaarder en de toezichter
4  Administratie: verslag door de secretaris
5  Voorstellen voor 2019 door de Voorzitter
6  Bestuurszaken: gedeeltelijke herkiezing van het bestuur overeenkomstig het reglement van inwendige orde  (dd.27/01/1991, art.11).
(uit art.11: alleen effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen, mits zij uiterlijk 14 dagen vóór de verkiezing een schrijven richten aan de Secretaris.)
Zijn uittredend en herkiesbaar:  Mevrouw B.Balliu en de heren J. Oosterlinck, W. Vervaet en W. Van Damme.
7  Allerlei
8  Rondvraag: leden met een vraag of opmerking dienen deze 14 dagen vooraf schriftelijk te melden aan de Voorzitter (art.22 van het reglement van inwendige orde)
9  Gratis Tombola                                

 We hopen stellig op uw aanwezigheid te mogen rekenen, gezien de belangrijkheid van de agenda.

Met filatelistische groeten,
HET BESTUUR

Belangrijk nabericht:  mogen we u beleefd verzoeken om tijdens de duur van de Algemene Jaarvergadering geen filatelistische verrichtingen te doen in het lokaal.

              Dank voor uw begrip!

 

POSTTARIEVEN IN BELGIË(1/1/2019)

 

Vanaf 1 januari 2019 werden de prijzen voor de zendingen van particulieren aangepast. De volgende tarieven worden dan van kracht:  1 = € 0,92   1E = € 1,40   1W = € 1,62 , maar deze gelden slechts voor aankoop van minimale hoeveelheden in het postkantoor of het ‘postpunt’ ( per 10 nationaal of per 5 internationaal of  Europees). Indien men zijn postzegels per stuk aankoopt, of men zijn zending in het postkantoor laat frankeren, dan betaalt men hogere bijdragen, nl.: 1 = € 0,95    1E = € 1,46   1W = € 1,68  of veelvouden

Men mag zijn postzendingen ook nog altijd frankeren met postzegels met de aanduiding erop van een nominale waarde (zowel in Euro als in Belgische frank!) Dan bedraagt de kleefwaarde dezelfde als in een postkantoor: voor een genormaliseerde binnenlandse zending is dat  bijvoorbeeld  € 0,95 of 38,40 BEF.  Alleen voor de vroegere zegels zonder aanduiding van de nominale waarde (met posthoorntje in de bovenhoek of internationaal – Europees – zone A) gelden dezelfde voorwaarden als de huidige aanduidingen 1, 1E, 1W.

Er treed wel een nieuwe reglementering in werking voor het versturen van ‘PRIOR’ zendingen. Vanaf 1/1/2019 gebruikt men verplicht de priorzegel voor zendingen die de volgende werkdag besteld worden (€ 1/stuk of € 9,70 per 10). De huidige geldige postzegels in 2018 worden automatisch Non Prior postzegels in 2019 (briefwisseling besteld binnen 3 werkdagen).

Hierna de meest voorkomende tarieven (wanneer gefrankeerd in postzegels met nominale waarde in Bef/€:

BINNENLAND:
- genormaliseerd formaat tot 50g                       € 0,95 =  38,40 BEF
- niet genormaliseerd formaat tot 100g                € 1,90 =  76,70 BEF
- niet genormaliseerd formaat van 100 tot 350g  € 2,85 =  115 BEF

EUROPA:
-  genormaliseerd formaat tot 50g                        € 1,46 =   59 BEF
- niet genormaliseerd formaat tot 100g               € 4,38 = 176,70 BEF

WERELD:
- genormaliseerd formaat tot 50g                       € 1,68 =  68 BEF
- niet genormaliseerd formaat tot 100g               € 5,04 =  203,5 BEF

Welke oude postzegels mogen nog gebruikt worden? Alle postzegels uitgegeven en in circulatie gebracht na 1962 meldt   De Post in haar Postinfo 07 van februari/maart 2012. Dit komt neer op alle Belgische postzegels vanaf cataloognummer 1169 (Koninklijk Huwelijk) volgens het MB 11/7/1962. Vanzelfsprekend mogen ook die zegels nog gebruikt worden die toen in gebruik waren (vb. Koninklijke Beeltenis type Marchand, Poortman enz..) Als je twijfelt, kijk dan in de cataloog of er de melding b.g. of in gebruik bij de beschrijving van de zegels staat!

Philagent kan u combinaties (3/4 zegels) naar uw tariefwens samenstellen tegen korting :

4 kleinformaatzegels of 3 gewone zegels kosten € 0,50
1 zegel zonder waardeaanduiding kost € 0,70   

Andere tarieven ( niet-genormaliseerd, Europees of Wereld) kunnen ook en geven altijd 40% korting op de normale postprijs!

Altijd eerst navragen bij  Mr.BRACKE want de zegels liggen NIET in de clubkasten. 1 week later zijn ze dan ter beschikking in de club. Vragen kan ook telefonisch tijdens de kantooruren (09 2305507) of per e-mail: koninklijke.philagent@skynet.be 


70 JAAR PHILAGENT

 

FEESTMAAL ZONDAG 9 DECEMBER 2018

 

Het Bestuur heeft besloten ook dit jaar ons eetfestijn  te laten doorgaan. Er werd  terug gekozen om het feestmaal op zondagmiddag te laten doorgaan.

 We houden vast aan dezelfde  zaal, de zaal C , zodat onze gewone vergadering in de voormiddag  kan plaats vinden.  

Er wordt gestart met het aperitief om 11u.30  voor alle aanwezige leden in ons gewoon lokaal (zaal B/café). We hebben dit jaar gekozen voor een warme maaltijd mèt bediening aan tafel. 

Aperitief ( cava of fruitsap)

Voorgerecht:

           Tongrolletjes op Normandische wijze

Hoofdgerecht:

           Rundsdiamanthaasje met garnituur van fijne groentjes en
           krielaardappelen op spie

Dessert:

           Roomijs met verse vruchten.

Koffie of thee sluiten dit gezellige etentje

   

Omdat voor iedereen koopkracht belangrijk is, hebben we gezorgd voor een zeer democratische prijs: de leden en hun partner betalen voor dit alles slechts € 35 per persoon. Dranken bij dit menu  (wijn naar keuze + water), evenals de koffie (of thee) worden door de clubkas betaald. 

Hoe inschrijven? Door gebruik te maken van het bijgevoegde inschrijvingsformulier (p.14). De leden kunnen dit, samen met het verschuldigde bedrag, afgeven in de club, bij voorkeur aan Mr.Vervaet 

Men kan ook inschrijven door het verschuldigde bedrag te storten op onze bankrekening BE56 3900 6917 4088  (p.a. Kerkstraat 84 te Zaffelare), met vermelding van het lidnummer (zie boven aan het adresetiket).

Inschrijven gebeurt liefst zo snel mogelijk en uiterlijk ten laatste op zondag 2 december.

Tijdens het etentje (tussen de gangen door) worden wij vergast op een optreden van het “Trio Freddy Couché” (zie volgende blz.)                                                                                     

OPLUISTERING VAN HET FEESTMAAL TER GELEGENHEID VAN HET 70 JARIG BESTAAN VAN ONZE CLUB  MET HET ORKEST

“TRIO FREDDY COUCHE”

 

Het “Trio Freddy Couché” kwam tot leven in 1980.

De leider van het ensemble is Freddy Couché die klarinet en sax speelt en ook dikwijls een ondersteunende zanglijn voor zijn rekening neemt.

Clark van Mere is de zanger van de groep die ook zorgt voor de begeleiding op de gitaar.

Ropand Payne neemt de contrabas voor zijn rekening.

Wegens de diverse background van de leden is het repertorium zeer uitgebreid. Het gaat van New-Orleans en dixiland tot de vele populaire successen uit de twintigste eeuw en vandaag.

Het trio is gespecialiseerd in onder meer het opluisteren van allerlei recepties en feesten. Steeds wordt alles live uitgevoerd. Het feit dat meestal zonder elektrische versterker gespeeld wordt levert voor de toehoorders een unieke belevenis. Diner-music en live aan tafel musiceren worden steeds intens gewaardeerd.

 

 

OFFICIËLE BELGISCHE CATALOGUS 2019

De nieuwe, 64ste uitgave van deze catalogus, verscheen einde september in 2 delen: België (deel 1) en Belgische Ex-Koloniën (deel 2). Hij is tweetalig en het formaat is terug A4.  Hij is in de club verkrijgbaar zijn aan de prijs van € 28,50 (winkelprijs is € 33,90) tot zolang de voorraad strekt. Men kan bestellen door het betalen van      € 28,50  aan Mr.Bracke (in de club). Elke cataloog bevat ook een nieuw Niet-Aangenomen Ontwerp (velletje libellen ).

             

NIEUWE CATALOGEN

De catalogen Yvert&Tellier “France” en “Monaco,Andorra..”2019 (tome 1 en 1bis) verschenen ook eind september. Al deze catalogen liggen natuurlijk ter inzage in de club, en kunnen voor  1 week ontleend worden bij afgifte van de lidkaart 2018.

 

 

 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING        ZONDAG  25/2/2018

 

Aanwezige bestuursleden:  mevr. Balliu, de heren Bracke,  Demeyer,  Oosterlinck, Taeldeman, Vandevelde en Vervaet.

Verontschuldigd: de heer W. Van Damme

Aanvang: 10 u 05

Verslag:

Onze Voorzitter verwelkomt de aanwezigen op onze 69ste  Algemene Vergadering; eenmaal per jaar zijn we door onze statuten er toe verplicht om de resultaten en toekomstplannen van onze vereniging aan de leden voor te stellen en aan de leden de goedkeuring te vragen voor uitvoering. Om praktische redenen houden we de gesproken vergadering kort en worden alle aandachtspunten en voorstellen voor 2018 hierna schriftelijk vermeld in dit verslag.

Goedkeuring van het jaarverslag van 12/2/2017  gepubliceerd in het tijdschrift van april 2017 (kopij van het verslag beschikbaar aan de bestuurstafel). Er zijn geen opmerkingen.

We waren eind 2017 met 149 leden, een lichte daling (7 leden, waaronder 3 overlijdens) t.o.v. 2016. Wanneer u in uw vrienden- en kennissenkring personen kent die belangstelling hebben voor de filatelie, kunt u Philagent sterk aanbevelen !

Er wordt één minuut stilte gevraagd ter nagedachtenis van de leden die ons ontvielen in 2017.

In het verslag van onze nieuwe vaste toezichter, de heer Freddy Delabarre, verklaart Freddy dat de boeken in orde werden bevonden, en krijgt onze Schatbewaarder, de heer Willy Vervaet, een dikke proficiat. Vervolgens brengt Willy verslag uit over de financiële toestand van het voorbije jaar. De  ontvangsten voor 2017 bedroegen      € 13201,62 en de uitgaven waren € 7506,62. Op het einde van 2017 was er een beschikbaar saldo van € 19765,26 (inbegrepen € 996 van lidgelden 2018 reeds betaald in 2017).

Het secretariaat meldt dat er 5 bestuursvergaderingen werden gehouden teneinde de voorgestelde activiteiten te kunnen plannen en uitvoeren, o.m. tentoonstellingen, tombola’s, de beurs, het banket….

 Vervolgens licht de Voorzitter de voorstellen en geplande activiteiten voor 2018 kort toe. De belangrijkste nieuwigheden voor 2018 worden hierna in vet schuinschrift afgedrukt.

Het jaar 2018 staat in het teken van ons 70-jarig bestaan op 12 december e.k. De plannen zijn nog in een embryonaal stadium, maar worden de volgende maanden aangekondigd (ook in het tijdschrift).

Onze maandelijkse tentoonstellingen worden ook dit jaar verder gezet. We plannen dit jaar slechts 3  tentoonstellingen wegens ook andere activiteiten in lokaal A (zaal) en B (het café). Hierbij doen we een oproep aan onze leden om eens een stukje van hun verzameling te laten zien. Ook doen we terug een oproep aan onze leden om de spilwerkers J. Oosterlinck en het echtpaar Taeldeman/Balliu bij te staan bij het opstellen. Op de algemene vergadering krijgen de deelnemers een aankoopcheque van  € 8; voor de groepsdeelname wordt dat  € 4 per persoon van de groep die deelneemt.

Dit jaar viert Oost-Phila zijn 50ste verjaardag. Dit gaat gepaard met een voorverkoop op 20 oktober in Ronse. Daarnaast is ook een Mystamp voorzien, een Jubileumboek en een tentoonstelling die openstaat voor alle leden van de aangesloten clubs. Leden van Philagent die wensen deel te nemen kunnen contact opnemen met de Voorzitter vóór 1 juni a.s.

Onze Postzegelbeurs zal terug plaatsvinden in augustus       (18 augustus 2018). Onze beurs vindt plaats op zaterdag in de zalen A en B.  We mochten vorig jaar meer dan 42 leden verwelkomen op die zaterdag. Voor 2018 voorzien we terug een motiverend initiatief: elk bezoekend lid krijgt een bon voor een 2de intekening op een tombolalijst van een gratis tombola!  Kom op tijd, en zeker vóór 14u in de namiddag!

Hierbij ook een oproep aan de leden om een handje toe te steken bij het opstellen van de beurs op vrijdagavond 17 augustus.

De wekelijkse vergadering op zondagvoormiddag wordt uiteraard behouden. Door omstandigheden, aan de zaal Reinaert gebonden, zullen er enkele zondagen wegvallen, o.a.4 tijdens de Gentse Feesten in juli. Er zijn ook vergaderingen die plaatsvinden in het kleinere zaaltje C. 

 Ons maandelijks tijdschrift blijft ons grootste communicatiekanaal met onze leden. We blijven nog immer op zoek gaan naar leden die een filatelistisch artikel willen neerpennen om het filatelistisch gehalte op te krikken. Als aanmoediging krijgen de indieners van een artikel een aankoopcheque van € 2  per A4-blad tekst. We zullen ook het tijdschrift elektronisch blijven doorsturen aan die leden die ons hun mailadres gemeld hebben. Dit gebeurt in pdf-formaat en in kleur! De leden kunnen er ook voor kiezen om het tijdschrift enkel elektronisch te ontvangen: graag een seintje aan de heer Bracke.

In  2018 gaan we terug een gevarieerd aantal loten aan vaste prijzen, in een verkooplijst gepubliceerd in het maandelijks tijdschrift, aanbieden: tot 3 maal per jaar zullen dat Belgische zegels of reeksen zijn, voor elk wat wils en dit tegen scherpe prijzen!

Voor de verkoop van losse zegels aangeboden in stockboeken hebben wij nu 2 verantwoordelijke bestuursleden: Jan Oosterlinck ontfermt zich over de buitenlandse zegels, terwijl Vincent Bracke de Belgische zegels onder zijn hoede neemt. We vragen wel om het nummer van het boek én het aantal zegels te noteren: dit is een noodzakelijke hulp om de juiste afrekening te kunnen maken. We durven ook te hopen op jullie eerlijkheid én zorgzaamheid bij het doorbladeren van de tientallen DAVO-albums en stockboeken opdat dit initiatief verder kan blijven doorgaan. Niet alles kan op tafel uitgestald worden: vraag gerust naar het ontbrekend landenalbum of de bak met omslagen bij de heer Bracke of Oosterlinck.

Gezien het succes van de gratis maandelijkse tombola’s heeft Het Bestuur besloten om deze 2 tombola’s  per maand te behouden. Bij sluiting van het lokaal op één van deze zondagen wordt de tombola NIET VERPLAATST.

De wereldcatalogen in de club blijven nog steeds de verschillende delen YVERT & TELLIER. De catalogen  “overzee (7 delen)” zullen dit jaar definitief vervangen worden door “continenten”: de delen Europa, Azië, Zuid-, Centraal- en Noord-Amerika en  Océanië zijn er al; Afrika zal eind dit jaar wellicht volledig klaar zijn.    

Toch een paar opmerkingen in verband met het gebruik: a.u.b. geen aantekeningen maken in de catalogen van de club en regel het zo dat de uitgeleende catalogen maximum 1 week gehouden worden!(denk aan de andere leden). Bij overmacht moet je verwittigen op het telefoonnummer vermeld op de sticker in de cataloog, of afspreken met een (bestuurs)lid die de ontleende cataloog in jouw plaats kan terugbrengen naar de club.

De bibliotheek blijft spijtig genoeg nog steeds een beperkte belangstelling kennen. Daarom kopen we alleen nog de onmisbare werken aan, naast de abonnementen op de maandbladen “De Postzegel” en “Michel Rundschau”. Ook beschikbaar en raadpleegbaar in de club (vragen bij Mr. Taeldeman!) is het jaarlijkse “Les timbres de l’année” 2007 t/m 2017 voor de allernieuwste zegels van dat jaar. Ook zijn we nog steeds geabonneerd  op Wefis en Fisto, die voornamelijk studies over postgeschiedenis en marcofilie publiceren. Vergeet niet onze bibliotheek te raadplegen: het kan een verrijking zijn van uw filatelistische kennis.

De verkoop van uitgiften van De Post blijft ook  in 2018 beperkt  tot enkel de verkoop van zelfklevende postzegelboekjes Filip I(4 stuks) in de postkantoren en postpunten, samen met de 3 gegomde frankeerwaarden “Koning Filip”.  Leden van Philagent kunnen zelf een abonnement nemen in Mechelen of gebruik maken van ONZE nieuwighedendienst voor Belgische postzegels. Men kan nog altijd inschrijven bij Mevr. Balliu Blanche. Per abonnee wordt een WAARBORG van 50 € gevraagd. De ingeschreven leden worden wel dringend aangemaand hun nieuwigheden uiterlijk 2 maand na verschijnen af  te halen: 1 week na verschijnen zijn ze meestal al ter beschikking van de ingeschreven leden. Ook losse, toevallige bestellingen kunnen aangenomen worden en wisselende aantallen vormen ook al geen probleem. Postzegels van het lopende jaar en het vorige jaar kunnen geleverd worden, indien nog voorradig bij de filatelistische dienst van Mechelen.

Regelmatig verrast ons bestuurslid, de heer Willy Van Damme, ons met een nieuw ontwerp van een “MyStamp”.

In 2018 werd een nieuw ontwerp aangemaakt (2 waarden) voor het 70-jarig bestaan van de club: ons eerste lokaal ‘Hotel Den Ijzer’in de Vlaanderenstraat. Deze uitgiften zijn nu beschikbaar.  Oudere uitgaven zijn nog beperkt verkrijgbaar.             

Hij zorgt ook elk jaar voor de fraaie lidkaarten van Philagent.

De begeleidende groep, onder leiding van de heer André Dhondt , blijft verder haar activiteiten uitvoeren met een traditionele tentoonstelling in het voorjaar (22 april 2018).

Het  jaarlijks Banket blijft een vast publiek bekoren: bij de laatste editie (10 december 2017) mochten we 61 inschrijvingen noteren. Dat geeft ons het signaal dat er nog interesse voor is. Dit jaar voorzien we enkele extra’s ter gelegenheid van ons jubileum. Het Banket gaat door op zondag 9 december!

Leden die moeilijkheden ondervinden om sommige zelfklevende zegels van brieven te verwijderen, kunnen nog altijd uitleg én een demonstratie vragen bij ons bestuurslid, de heer Vincent Bracke. 

Onze website telde op het einde van het jaar 2017 ruim 39000 bezochte bladzijden (zowat 8 blz. per dag) en is nog steeds een virtueel venster voor de verzamelaar die ons nog niet kent, en een plek zoekt (ook reëel) om zijn verzameling uit te breiden. Verschillende nieuwe leden vonden zo de weg naar de Reinaertstraat! Voor alles wat u wil weten over Philagent, surf naar www.philagent.be .  

Via ons mailadres (koninklijke.philagent@skynet.be) kunnen leden ten allen tijde in contact komen met een bestuurslid voor een vraag of inlichting.

Filatelistisch materiaal zoals klemstroken (transparant en zwart), stockboeken, scharniertjes, pincetten, blanco albumbladen, DAVO – albums/kaften enz. kunnen elke zondag vanaf 10u bekomen worden bij Mr. Taeldeman Chris. Het aanbod is verruimd en veel kan ook besteld worden bij de heer Taeldeman (Leuchtturm, Lindner, Davo, Lukos, Safe). Let wel:  bestelde waren kunnen NIET teruggegeven worden!   

Elk voorjaar kan er ook ingeschreven worden voor de albumbladen DAVO (of andere). Let wel: bestelde bladen kunnen ook NIET teruggeven worden. Inschrijven voor de Belgische cataloog kan altijd vanaf het najaar (september).

Het lidgeld voor 2018  en 2019 blijft stabiel op  €12. We blijven lid van OOST-PHILA, maar van de  CULTURELE RAAD van Gent horen we geen nieuws meer.

Voor de nieuwe leden hebben we een gratis introductieboekje ontworpen dat hen wegwijs moet maken in de activiteiten van onze club. In het boekje zit een klein geschenk onder vorm van de gepersonaliseerde zegel van Philagent.

 

BESTUURSZAKEN: er werd overgegaan tot een gedeeltelijke herkiezing van het bestuur, in overeenstemming met het reglement van inwendige orde.                                                                                 

Er zijn geen kandidaturen bij de secretaris aangekomen.          

Waren uittredend en herkiesbaar: de heren V. Bracke, C. Taeldeman,  M. Vandevelde en W. Vervaet.

Waren uittredend en niet herkiesbaar: de heren W. De Craecker en L. Stoff.

Nieuw bestuurslid sinds 2017: de heer J. Oosterlinck.

De nieuwe samenstelling van het Bestuur werd vastgelegd in de bestuursvergadering van 26 februari ll.

Het Bestuur (2018-2019) is als volgt samengesteld:

        

               - voorzitter: O. Demeyer

               - o-voorzitter, schatbewaarder: W. Vervaet

               - secretaris, tijdschrift, directe verkoop: V. Bracke

               - hulp-secretaris, nieuwigheden: B. Balliu

               - lidgelden, tombola’s, bibliotheek en winkel:
                    Chris Taeldeman

               - ledenaangelegenheden, tijdschrift: W. Van Damme

               - verkoop clubzegels(5ct.): J. Oosterlinck

               - webmaster: M. Vandevelde

Na een dankwoord aan alle aanwezige leden en medewerkers wordt de 69ste Algemene Vergadering afgesloten om 10u20 door de Voorzitter.

De gratis tombola wordt nog voorafgegaan door de naamafroeping van de tentoonstellers met de overhandiging van de beloofde aankoopcheques en de verkoop van 2 oude catalogen Y&T Europa 1. 

 

BIBLIOTHEEK:

Er verscheen een nieuw deel in de reeks catalogen van Yvert&Tellier, met name het jaarlijkse “Les timbres de l’année”. Ditmaal worden bijna alle zegels afgebeeld in kleur welke in 2017 verschenen; het is nu te raadplegen in de club.

VOORDRUKALBUMS: Aanvullingsbladen 2017

De meeste DAVO-aanvullingsbladen 2017 zijn er nu ook.  Allen zijn in LUXE of ST-LX verkrijgbaar. Ook de aanvullingsbladen van LIDNER en LEUCHTTURM zijn verkrijgbaar.  Meer info en eventuele bestellingen kunnen bij de heer V. Bracke.

PHILAGENT 70 JAAR:

Op Paaszondag 1 april a.s. (geen aprilgrap) is er een speciale GRATIS tombola met 1 hoofdprijs en 9 ‘troostprijzen’.

De hoofdprijs is een gratis inschrijving voor ons banket van 9 december (waarde € 35). Het staat niet op naam, het kan dus weggeschonken worden aan een ander lid indien jij niet wenst te komen naar ons jaarlijks feestmaal.

De trekking vindt plaats na de wekelijkse mededelingen.

 

 

POSTTARIEVEN IN BELGIË(1/3/2018)

 

Vanaf 1 maart 2018 werden de prijzen voor de zendingen van particulieren aangepast. De volgende tarieven worden dan van kracht:  1 = € 0,84   1E = € 1,30   1W = € 1,52 , maar deze gelden slechts voor aankoop van minimale hoeveelheden in het postkantoor of het ‘postpunt’ ( per 10 nationaal of per 5 internationaal of  Europees). Indien men zijn postzegels per stuk aankoopt, of men zijn zending in het postkantoor laat frankeren, dan betaalt men hogere bijdragen, nl.: 1 = € 0,87    1E = € 1,36   1W = € 1,58  of veelvouden

Men mag zijn postzendingen ook nog altijd frankeren met postzegels met de aanduiding erop van een nominale waarde (zowel in Euro als in Belgische frank!) Dan bedraagt de kleefwaarde dezelfde als in een postkantoor: voor een genormaliseerde binnenlandse zending is dat  bijvoorbeeld  € 0,87 of 35,1 BEF.  Alleen voor de vroegere zegels zonder aanduiding van de nominale waarde (met posthoorntje in de bovenhoek of internationaal – Europees – zone A) gelden dezelfde voorwaarden als de huidige aanduidingen 1, 1E, 1W.

Vanaf 1/1/2016 gebruikt men (verplicht) de aantekenzegel voor de aantekentaks en postzegels (met nominale waarde in BEF/€ of zonder nominale waarde) voor de juiste frankering (prijs voor particulieren: € 5,36). Hetzelfde principe geldt voor berichten van ontvangst van aangetekende zendingen: hier gebruikt men de speciale zegel (vogel Kievit ter waarde van € 1,30).

Hierna de meest voorkomende tarieven:

BINNENLAND:

- genormaliseerd formaat tot 50g                       € 0,87 =  35,10 BEF

- niet genormaliseerd formaat tot 100g                € 1,74 =  70,20 BEF

- niet genormaliseerd formaat van 100 tot 350g  € 2,61 = 105,30 BEF

EUROPA:

-genormaliseerd formaat tot 50g                        € 1,36 =  55 BEF

- niet genormaliseerd formaat tot 100g               € 4,08 = 164,6 BEF

WERELD:

- genormaliseerd formaat tot 50g                    € 1,58 =  63,75 BEF

- niet genormaliseerd formaat tot 100g            € 4,74 =  191,25 BEF

 

Welke oude postzegels mogen nog gebruikt worden? Alle postzegels uitgegeven en in circulatie gebracht na 1962 meldt   De Post in haar Postinfo 07 van februari/maart 2012. Dit komt neer op alle Belgische postzegels vanaf cataloognummer 1169 (Koninklijk Huwelijk) volgens het MB 11/7/1962. Vanzelfsprekend mogen ook die zegels nog gebruikt worden die toen in gebruik waren (vb. Koninklijke Beeltenis type Marchand, Poortman enz..) Als je twijfelt, kijk dan in de cataloog of er de melding b.g. of in gebruik bij de beschrijving van de zegels staat!

Philagent kan u combinaties (3/4 zegels) naar uw tariefwens samenstellen tegen korting (vb 35,10 BEF):

-          4 kleinformaatzegels of 3 gewone zegels + 1 kleinformaat of 2 groot formaat + 1 kleinformaat kosten € 0,40

-          1 zegel tarief 1 binnenland kost € 0,60

Andere tarieven ( niet-genormaliseerd, Europees of Wereld) kunnen ook en geven altijd 35% korting op de normale postprijs!

 Altijd eerst navragen bij  Mr.BRACKE want de zegels liggen NIET in de clubkasten. 1 week later zijn ze dan ter beschikking in de club. Vragen kan ook per e-mail: koninklijke.philagent@skynet.be 

 

 

ZONDAG 25/02/2018

Geacht lid,

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de 69ste Algemene Jaarvergadering, die plaats heeft in ons clublokaal "Centrum Reinaert", Reinaertstraat 28 te Gent, op zondag 25 februari 2018, om 10u. stipt.

AGENDA

 -          Inzameling van de lidgelden 2018 (€ 12) voor zover dit nog niet gebeurde
                                 

-          1  Welkom, door de Voorzitter

-          2  Goedkeuring verslag jaarvergadering 12/02/2017 (zie boekje      april 2017 p.5)

-          3  Financiën: verslag door de schatbewaarder en de toezichter

-          4  Administratie: verslag door de secretaris

-          5  Voorstellen voor 2018 door de Voorzitter

-          6  Bestuurszaken: gedeeltelijke herkiezing van het bestuur overeenkomstig het reglement van inwendige orde  (dd.27/01/1991, art.11).
(uit art.11: alleen effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen, mits zij uiterlijk 14 dagen vóór de verkiezing een schrijven richten aan de Secretaris.)

Uittredend op eigen verzoek:

      De heren W.De Craecker en L.Stoff   

Zijn uittredend en herkiesbaar:
De heren V. Bracke, C. Taeldeman en M. Van de Velde.
Nieuw bestuurslid:

 De heer Jean Oosterlinck

-          7  Allerlei

-          8  Rondvraag: leden met een vraag of opmerking dienen deze 14 dagen vooraf schriftelijk te melden aan de Voorzitter (art.22 van het reglement van inwendige orde)

-          9  Uitreiking geschenkcheques aan tentoonstellende leden

-          10  Gratis Tombola                                

We hopen stellig op uw aanwezigheid te mogen rekenen.

Met filatelistische groeten,

 

BIBLIOTHEEK:

Er verscheen een nieuw deel in de reeks catalogen van Yvert&Tellier, met name het jaarlijkse “Les timbres de l’année”. Ditmaal worden bijna alle zegels afgebeeld in kleur welke in 2016 verschenen; het is nu te raadplegen in de club.

VOORDRUKALBUMS: Aanvullingsbladen 2016

De meeste DAVO-aanvullingsbladen 2016 zijn er nu ook.  Allen zijn in LUXE of ST-LX verkrijgbaar. Ook de aanvullingsbladen van LIDNER en LEUCHTTURM zijn verkrijgbaar.  Meer info en eventuele bestellingen kunnen bij de heer V. Bracke.

MYSTAMP:

Zoals aangekondigd door Bpost verscheen er een nieuw type Mystamp voor Europese bestemmingen : 1 EUROPE als waardeaanduiding i.p.v. de Europese vlag. Deze zegel is vanaf nu (in de versie van onze club) te krijgen aan € 1,50/stuk bij de heer V. Bracke.