PHILAGENT

koninklijke postzegelclub

   

NIEUWS

                                                              

RUILBEURS 23/09/2023

 

Koninklijke Postzegelclub PHILAGENT richt voor de tweeëntwintigste maal zijn ruilbeurs in.
Deze ruilbeurs, alleen voor POSTZEGELS en   POST- WAARDESTUKKEN gaat door op ZATERDAG 23 September a.s.
De beurs is voor het publiek toegankelijk van 9u. tot 16u.
Er zullen ruiltafels ter beschikking staan van de verkopers met bijhorende stoelen. Het huurgeld bedraagt voor de leden van Philagent  € 4  per lopende meter tafel. De tafels kunnen met onderstaand strookje gereserveerd worden. De reservatie moet gebeuren ten laatste op zondag 14 mei 2023. De betaling geschiedt in contanten of via overschrijving op rekening BE56 3900 6917 4088 van Philagent. Dit moet gebeuren vóór 1 JULI. Opgelet!! Het aantal tafels is beperkt tot de zalen A+B (= 75 lopende meter), dus wees er snel bij!

Tafels worden aangevraagd bij Mr.BRACKE, in de club of per post (Brusselsepoortstraat 26 te 9000 Gent) of via e-mail op het adres: koninklijke.philagent@skynet.be

 


 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING        ZONDAG 12/2/2023

 

Aanwezige bestuursleden:  mevr. Balliu, de heren Bracke,  Oosterlinck, Taeldeman, Van Damme, Vandevelde en Vervaet.

Verontschuldigd: -

Aanvang: 10 u 10

Verslag:

 

1.Verwelkoming door de Voorzitter.

Aan alle aanwezige leden van harte welkom op onze 74ste algemene vergadering. Gelieve zo vriendelijk te zijn om alle activiteiten even te stoppen.
Volgens onze statuten worden we eraan gehouden om éénmaal per jaar een overzicht te geven van de activiteiten van het voorbije jaar en onze plannen voor te stellen voor het volgende jaar.

Om praktische redenen houden we de voordracht beperkt: de besproken aandachtspunten worden in ons tijdschrift van april uitvoeriger besproken en toegelicht.

2. Goedkeuring van het jaarverslag.

Het jaarverslag van februari 2022 ligt hier bij mij, en kan nog geraadpleegd worden met eventuele opmerkingen. 

3. Terugblik op 2022.

Als we terugkijken op 2022 zien we toch iets wat er in vele clubs aan de gang is, namelijk een lichte achteruitgang van het aantal aanwezigen op onze wekelijkse vergaderingen. Een belangrijke reden is wel de lage emissie zone waardoor veel leden hier moeilijk geraken, maar los daarvan speelt ook wel de ouderdom van veel leden een belangrijke rol. Het aantal aanwezigen op zondag was goed tot aan onze toch wel geslaagde ruilbeurs eind augustus, met een hoog aantal bezoekers en tevreden handelaars. Na onze ruilbeurs zien we toch een lichte achteruitgang op zondagvoormiddag. Ook bij ons jaarlijks banket op 13 november was de opkomst aan de lage kant met 41 deelnemers. Mogelijks was de vervroegde da-tum een spelbreker maar dat was niet anders mogelijk door de ver- anderde toestand in het gebruik van het gebouw. Ondanks alles kunnen we ons ledenaantal toch op peil houden, op dit ogenblik hebben we 129 leden, wat zeker niet slecht is in de huidige tijd.

4.In memoriam.

We hebben het voorbije jaar helaas opnieuw enkele overlijdens gehad, en met name: De heren Georges Van Laere, Julien Scheir, Johan Deneef,  Willy Malyster, Walter Bockstael en Georges Permentier.

Namens de leden en het bestuur bieden wij onze oprechte deel-neming aan de families. Mag ik een ogenblik stilte vragen voor onze overleden leden.

5. Financiële toestand.

Net als vorig jaar heeft Norbert Mastelinck de boekhouding nagezien en goedgekeurd.
Het startkapitaal voor 2022 bedroeg € 31119,85.
Inkomsten waren € 17301,00.
Dit geeft een totaal van € 48420,85.
De uitgaven bedroegen € 18394,71.
Het netto bedrag voor 2022 bedraagt € 30026,14 op 31/12/2022.
Hier moet echter € 805,00 afgetrokken worden van lidgelden die betaald zijn voor 2023.
Dit geeft een netto startkapitaal van € 29221,14 op 1/1/2023

6. Verslag van de secretaris.

 De secretaris meldt dat er 5 bestuursvergaderingen werden gehouden. Het secretariaat stond ook in voor het beantwoorden van mails van leden en geïnteresseerden (die meestal een geërfde verzameling willen verkopen),  het bijhouden van de ledenlijst en de aankoop van clubcatalogen, benodigdheden voor onze filatelie-winkel en speciale bestellingen van materiaal voor de leden. Het secretariaat stond ook in voor het uitnodigen van de postzegelverkopers van buiten de club voor de ruilbeurs van 20 augustus 2022.

7. Activiteiten in 2023.

Onze wekelijkse vergaderingen blijven uiteraard behouden met voorlopig alleen 3 zondagen in juli die omwille van de Gentse Feesten niet kunnen doorgaan, namelijk 9, 16 en 23 juli. Maar voor de maand augustus zitten we mogelijk met een groot probleem omwille van verbouwingswerken aan de ingang van de school. De kans is heel groot dat we de ganse maand augustus niet op de koer kunnen met de auto, te voet zal het altijd lukken. Een definitief antwoord hierop kregen we nog niet op 13 februari ll. Onafhankelijk van de plannen is de datum van onze 22ste ruilbeurs wel verschoven naar de vierde zaterdag van september, namelijk op 23 september 2023.

Op zondag 10 december hebben we ons jaarlijks banket; dit jaar gaan we, om ons 75 jarig bestaan te vieren een extra financiële inspanning doen vanuit de clubkas om de belangstelling toch wat op te krikken: bij elke tombola van dit jaar is er een speciale eerste prijs, namelijk OBC 1 of 2 mooi gestempeld.

Eind 2023 geven we een speciale tombola met enkele grotere prijzen, maar daar komen we later nog op terug.

De verkoop van uitgiften van De Post blijft ook  in 2023 beperkt  tot enkel de verkoop van zelfklevende postzegelboekjes Filip I, prior en non-prior (5 stuks) + rouwzegel prior in de postkantoren en postpunten, samen met de 4 gegomde frankeerwaarden “Koning Filip”.  Leden van Philagent kunnen zelf een abonnement nemen in Mechelen of gebruik maken van ONZE nieuwighedendienst voor Belgische postzegels. Men kan nog altijd inschrijven bij Mevr. Balliu Blanche. Per abonnee wordt een WAARBORG van 50 € gevraagd. De ingeschreven leden worden wel dringend aangemaand hun nieuwigheden uiterlijk 2 maand na verschijnen af  te halen: 1 week na verschijnen zijn ze meestal al ter beschikking van de ingeschreven leden. Ook losse, toevallige bestellingen kunnen aangenomen worden en wisselende aantallen vormen ook al geen probleem. Postzegels van het lopende jaar en het vorige jaar kunnen geleverd worden, indien nog voorradig bij de filatelistische dienst van Mechelen.

Ons bestuurslid, de heer Willy Van Damme, ontwerpt onze  “MyStamp”s. In 2023 wordt een nieuw ontwerp aangemaakt  ter gelegenheid van onze 75ste verjaardag . Deze uitgifte is beschikbaar vanaf het najaar maar een gratis exemplaar wordt postfris bezorgd in een speciaal mapje én verstuurd via de priorpost (met diezelfde zegel). In 2023 komt er ook zeker een nieuwe kerstzegel.  Hij zorgt ook elk jaar voor de fraaie lidkaarten van Philagent.

De verkoop van filatelistisch materiaal gaat uiteraard ook verder via Chris Taeldeman, materiaal dat eventueel niet in voorraad is kan besteld worden via Chris of Vincent.

We hebben ook nog altijd onze watermerkzoeker, UV-lamp en tandingmeter ter beschikking. Deze zaken worden bij voorkeur in het lokaal gebruikt, maar soms kan het ook wel meegenomen worden.

Het lidgeld voor 2023 blijft behouden op €12, we willen wel vragen om te betalen voor half april, Wie dan nog niet heeft betaald krijgt geen tijdschrift meer.

Philagent blijft ook lid bij Oostphila in 2023.

Het welkomboekje met een gepersonaliseerde zegel blijft behouden voor onze nieuwe leden.

We hebben ook nog onze website " Philagent.be " die verzorgt wordt door onze webmaster, Marc Vandevelde.

8. Bestuurszaken.

We gaan over tot de herkiezing van het bestuur in overeenstemming met het reglement van inwendige orde. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangeboden bij onze secretaris. Traditiegetrouw is de helft van het bestuur uittredend en herkiesbaar. Het zijn dit jaar Blanche Balliu, Jan Oosterlinck, Willy Van Damme en Willy Vervaet. Aangezien deze mensen hun werk willen voortzetten, kunnen we deze als herkozen verklaren.

Wanneer de leden akkoord gaan met de herkiezing graag een applausje.

De nieuwe samenstelling van het Bestuur werd vastgelegd in de bestuursvergadering van 20 februari 2023.

- voorzitter: W. Vervaet
- schatbewaarder: W. Vervaet
- ondervoorzitter, ledenaangelegenheden, tijdschrift: Willy Van Damme
- secretaris, tijdschrift, directe verkoop: V. Bracke
- hulp-secretaris, nieuwigheden, lidgelden: B. Balliu
- tombola’s, bibliotheek en winkel: Chris Taeldeman
- verkoop clubzegels buitenland: J. Oosterlinck
- webmaster: M. Vandevelde

Na een dankwoord aan alle aanwezige leden en medewerkers wordt de 74ste Algemene Vergadering afgesloten om 10u 25 door de Voorzitter.

De gratis tombola wordt nog voorafgegaan door de naamafroeping van de tentoonstellers met de overhandiging van de beloofde aankoopcheques. Voor 2022 waren dit Willy Van Damme, André Dhont en Dries Alijn.

 


POSTTARIEVEN IN BELGIË (1/1/2023)

 

Vanaf 1 januari 2023 werden de prijzen voor de zendingen van particulieren aangepast. De volgende tarieven werden dan van kracht:  1 = € 1,36   1E = € 2,53   1W = € 2,75 , maar deze gelden slechts voor aankoop van minimale hoeveelheden in het postkantoor of het ‘postpunt’ ( per 10 Nationaal of per 5 Internationaal/Europees). Indien men zijn postzegels per stuk aankoopt, of men zijn zending in het postkantoor laat frankeren, dan betaalt men hogere bedragen, nl.: 1 = € 1,39    1E = € 2,65   1W = € 2,87  of veelvouden

Men mag zijn postzendingen ook nog altijd frankeren met postzegels met de aanduiding erop van een nominale waarde (zowel in Euro als in Belgische frank!). Dan bedraagt de kleefwaarde dezelfde als in een postkantoor: voor een genormaliseerde binnenlandse zending is dat  bijvoorbeeld  € 1,39 of 56 BEF.  Alleen voor de vroegere zegels zonder aanduiding van de nominale waarde (met posthoorntje in de bovenhoek of internationaal – Europees – zone A) gelden dezelfde voorwaarden als de huidige aanduidingen 1 en 1E.

Er trad wel een nieuwe reglementering in werking voor het versturen van ‘PRIOR’ zendingen op 1/1/2019. Vanaf dan gebruikt men verplicht de priorzegel voor zendingen die de volgende werkdag besteld worden en voor aangetekende zendingen (€ 2,17/stuk of         € 21,40 per 10/ € 10,7 per 5). De huidige geldige postzegels werden automatisch Non Prior postzegels in 2019 (briefwisseling besteld binnen 3 werkdagen).

De aantekentaks bedraagt € 6,31 en het bericht van ontvangst is € 1,40 (beide verplicht te frankeren met aangepaste zegel).

Hierna de meest voorkomende tarieven (wanneer gefrankeerd in postzegels met nominale waarde in Bef/€):

BINNENLAND:

- genormaliseerd formaat tot 50g                       € 1,39 =  56 BEF
- niet genormaliseerd formaat tot 100g                € 2,78 = 112,15 BEF
- niet genormaliseerd formaat van 100 tot 350g  € 4,17 = 168,25 BEF

EUROPA:

-genormaliseerd formaat tot 50g                        € 2,65 =  107 BEF
- niet genormaliseerd formaat tot 100g               € 7,95 =  321 BEF

WERELD:

- genormaliseerd formaat tot 50g                       € 2,87 =  116 BEF
- niet genormaliseerd formaat tot 100g               € 8,61 =  347,5 BEF

Welke oude postzegels mogen nog gebruikt worden? Alle postzegels uitgegeven en in circulatie gebracht na 1962 meldt   De Post in haar Postinfo 07 van februari/maart 2012. Dit komt neer op alle Belgische postzegels vanaf cataloognummer 1169 (Koninklijk Huwelijk) volgens het MB 11/7/1962. Vanzelfsprekend mogen ook die zegels nog gebruikt worden die toen in gebruik waren (vb. Koninklijke Beeltenis type Marchand, Poortman enz..) Als je twijfelt, kijk dan in de cataloog of er de melding b.g. of in gebruik bij de beschrijving van de zegels staat!

Philagent kan u combinaties (3/4 zegels) naar uw tariefwens samenstellen tegen korting:

-          4 kleinformaatzegels of 3 gewone zegels kosten € 0,70
-          1 zegel zonder waardeaanduiding kost € 1,00   

Andere tarieven ( niet-genormaliseerd, Europees of Wereld) kunnen ook en geven altijd 40% korting op de normale postprijs!

Altijd eerst navragen bij  Mr.BRACKE want de zegels liggen NIET in de clubkasten maar 1 week later zijn ze dan ter beschikking in de club. Vragen kan ook telefonisch tijdens de kantooruren (0495/255507) of per e-mail: koninklijke.philagent@skynet.be 


 

UITNODIGING ALGEMENE JAARVERGADERING

ZONDAG 12/02/2023

 

Geacht lid,

 

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de 74ste Algemene Jaarvergadering, die plaats heeft in ons clublokaal "Centrum Reinaert", Reinaertstraat 28 te Gent, op zondag 12 februari 2023, om 10u. stipt.

             AGENDA

 -          Inzameling van de lidgelden 2023 (€ 12,00)
 
-          1  Welkom, door de Voorzitter
 
-          2  Goedkeuring verslag jaarvergadering 13/02/2022 (zie tijdschrift “april 2022” pag. 7)
 
-          3  Financiën: verslag door de schatbewaarder en de toezichter
 
-          4  Administratie: verslag door de secretaris
 
-          5  Voorstellen voor 2023 door de Voorzitter
 
-          6  Bestuurszaken: gedeeltelijke herkiezing van het bestuur overeenkomstig het reglement van inwendige orde  (dd.27/01/1991, art.11).
(uit art.11: alleen effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen, mits zij uiterlijk 14 dagen vóór de verkiezing een schrijven richten aan de Secretaris.)
Zijn uittredend en herkiesbaar: Mevrouw B.Balliu en de heren J. Oosterlinck, W. Vervaet en W. Van Damme.
 
-          7  Allerlei
 
-          8  Rondvraag: leden met een vraag of opmerking dienen deze 14 dagen vooraf schriftelijk te melden aan de Voorzitter (art.22 van het reglement van inwendige orde)
 
-           9  Gratis Tombola                  

We hopen stellig op uw aanwezigheid te mogen rekenen, gezien de belangrijkheid van de agenda.

 Met filatelistische groeten,

 HET BESTUUR


 

 

DAVO-aanvullingsbladen

 

De aanvullingsbladen DAVO-BELGIË 2022, in Luxe en in Standaard-luxe uitvoering zullen beschikbaar zijn begin december. Meer info en bestellingen bij de heer Bracke.

  


BELGISCHE CATALOOG 2023:

 

De nieuwe Belgische cataloog 2023 in 2 delen is nu ook beschikbaar op bestelling. De clubprijs bedraagt € 30 (winkelprijs is € 34,90).

Er is een Niet Aangenomen ontwerp ingesloten.

 


CATALOGEN YVERT&TELLIER:

 

In de loop van de maand september verschenen de jaarlijkse catalogen Y&T Frankrijk (tome I) en Monaco/VN/TAAF-uitgiften (tome Ibis).

Daarnaast verscheen ook een herwerkte uitgave van “Océanie” 2023.

Alle catalogen kunnen 1 week gratis ontleend worden (lidkaart verplicht).


 

FEESTMAAL:

 

Op zondag 13 NOVEMBER a.s (nieuwe datum!!) is er terug een feestmaal t.g.v. onze 74ste verjaardag. Hou deze datum vrij! Meer op blz.7 en 8.

 


BELGISCHE CATALOOG 2023:

De nieuwe Belgische cataloog 2023 in 2 delen kan nu besteld worden. De clubprijs bedraagt waarschijnlijk ongeveer € 30 à € 33.

Bestellen in de club bij Vincent Bracke of per mail (zie p.1).

 


 

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING        ZONDAG 13/2/2022

 

Aanwezige bestuursleden: mevr. Balliu, de heren Bracke, Oosterlinck, Taeldeman, Van Damme, Vandevelde en Vervaet.

Verontschuldigd: -

Aanvang: 10 u 15

Verslag:

Onze Voorzitter verwelkomt de aanwezigen op onze 72ste   Algemene Vergadering; eenmaal per jaar zijn we door onze statuten ertoe verplicht om de resultaten en toekomstplannen van onze vereniging aan de leden voor te stellen en aan de leden de goedkeuring te vragen voor uitvoering. Om praktische redenen houden we de gesproken vergadering kort en worden alle aandachtspunten en voorstellen voor 2022 hierna schriftelijk vermeld in dit verslag.

Goedkeuring van het jaarverslag van 09/2/2020  gepubliceerd in het tijdschrift van juni 2020 (kopij van het verslag was beschikbaar aan de bestuurstafel). Er zijn geen opmerkingen.

Dat 2021 een moeilijk jaar was hoef ik niet meer te zeggen, maar toch heeft onze club het er al bij al nog goed vanaf gebracht. Na de Lock down van ruim 5 maanden zijn we halfweg juni terug van start kunnen gaan, en met toch wel een onverwacht succes; reeds bij onze eerste vergadering hadden we 57 aanwezigen, daarna is het wel wat afgezwakt. Onze ruilbeurzen in 2020 en 2021 hebben we moeten schrappen omdat we te weinig tijd hadden om te organiseren, en met grote kans dat we weinig volk zouden zien. Ook ons banket in december 2020 en 2021 viel in het water, ondanks dat de inschrijvingen voor 2021 vrij vlot verliepen. Toch konden we ons ledenaantal op peil houden: 125 leden, een lichte daling t.o.v. 2018 en 2019. Er wordt één minuut stilte gevraagd ter nagedachtenis van de (oud)-leden die ons ontvielen in 2020 en 2021.

In het verslag van onze nieuwe vaste toezichter, de heer Norbert Mastelinck, verklaart Norbert dat de boeken in orde werden bevonden, en krijgt onze Schatbewaarder, de heer Willy Vervaet, een dikke proficiat. Vervolgens brengt Willy verslag uit over de financiële toestand van het voorbije jaar. De ontvangsten voor 2021 bedroegen      € 13397,08 en de uitgaven waren € 9320,25. Op het einde van 2021 was er een beschikbaar saldo van € 32044,85 (inbegrepen lidgelden 2022 reeds betaald in 2021).

De secretaris meldt dat er slechts 6 bestuursvergaderingen werden gehouden sinds de Algemene Vergadering van 9/2/2020, dit ten gevolge van de 2 Lock downs en andere Covid-maatregelen in 2020 en 2021. Er werden beslissingen genomen om het herstarten na de Lock downs optimaal en veilig te laten verlopen, o.a. door het huren en gebruiken van zaal A (toneelzaal) om de veilige afstand van 1,5m te garanderen tussen de tafels (met 4 of 6 personen naargelang de voorschriften). Ook de frequentie van de tombola’s werden verhoogd in 2021.

Het secretariaat stond ook in voor het beantwoorden van mails van leden en geïnteresseerden (die meestal een geërfde verzameling willen verkopen), het bijhouden van de ledenlijst en de aankoop van clubcatalogen, benodigdheden voor onze filatelie-winkel en speciale bestellingen van materiaal voor de leden.

Vervolgens licht de Voorzitter de voorstellen en geplande activiteiten voor 2022 kort toe. De belangrijkste nieuwigheden voor 2022 worden hierna in vet schuinschrift afgedrukt.

Onze maandelijkse tentoonstellingen worden ook dit jaar verdergezet. We plannen dit jaar een maximaal aantal tentoonstellingen: de eerste vond plaats in januari (W. Van Damme) en de volgende vinden plaats in februari (A. Dhondt), maart, mei en oktober. Hierbij doen we een oproep aan onze leden om eens een stukje van hun verzameling te laten zien. Ook doen we terug een oproep aan onze leden om de spilwerkers J. Oosterlinck en het echtpaar Taeldeman/Balliu bij te staan bij het opstellen. Op de algemene vergadering krijgen de deelnemers aankoopcheques t.w.v.   € 8; voor de groepsdeelname wordt dat € 4 per persoon van de groep die deelneemt.

 

Onze Postzegelbeurs zal terug plaatsvinden op 20 augustus 2022. Onze beurs vindt plaats op zaterdag in de zalen A en B. Kom op tijd, en zeker vóór 14u in de namiddag!

De wekelijkse vergadering op zondagvoormiddag wordt uiteraard behouden. Door omstandigheden, aan de zaal Reinaert gebonden, zullen er enkele zondagen wegvallen, o.a. 3 tijdens de Gentse Feesten in juli (10,17 en 24) en de ruilvergadering van 3 april. Er zijn ook uitzonderlijk enkele vergaderingen die plaatsvinden in de zaal C wegens feestelijkheden in zalen A+B. 

Ons maandelijks tijdschrift blijft ons grootste communicatiekanaal met onze leden. We blijven nog immer op zoek gaan naar leden die een filatelistisch artikel willen neerpennen om het filatelistisch gehalte op te krikken. Als aanmoediging krijgen de indieners van een artikel een aankoopcheque van € 2 per A4-blad tekst. We zullen ook het tijdschrift elektronisch blijven doorsturen aan die leden die ons hun mailadres gemeld hebben. Dit gebeurt in pdf-formaat en in kleur!  De leden kunnen er ook voor kiezen om het tijdschrift enkel elektronisch te ontvangen: graag een seintje aan de heer Bracke!            

 In 2022 gaan we terug een gevarieerd aantal loten aan vaste prijzen, in een verkooplijst gepubliceerd in het maandelijks tijdschrift, aanbieden: tot 2 à 3 maal per jaar zullen dat Belgische zegels of reeksen zijn, voor elk wat wils en dit tegen scherpe prijzen!

Voor de verkoop van losse zegels aangeboden in stockboeken hebben wij nu 2 verantwoordelijke bestuursleden: Jan Oosterlinck ontfermt zich over de buitenlandse zegels, terwijl Vincent Bracke de Belgische zegels onder zijn hoede neemt. We vragen wel om het nummer van het boek én het aantal zegels te noteren: dit is een noodzakelijke hulp om de juiste afrekening te kunnen maken. We durven ook te hopen op jullie eerlijkheid én zorgzaamheid bij het doorbladeren van de tientallen DAVO-albums en stockboeken opdat dit initiatief verder kan blijven doorgaan. Niet alles kan op tafel uitgestald worden: vraag gerust naar het ontbrekend landenalbum of de bak met omslagen bij de heer Bracke of Oosterlinck.

Gezien het succes van de gratis maandelijkse tombola’s heeft Het Bestuur besloten om deze 2 tombola’s  per maand te behouden. Bij sluiting van het lokaal op één van deze zondagen wordt de tombola  NIET VERPLAATST.

De wereldcatalogen in de club blijven nog steeds de verschillende delen YVERT & TELLIER. De catalogen werden volledig herschikt en zijn nu volledig. De nieuwe indeling is als volgt:

-          Frankrijk (tome 1)
-          Timbres des colonies français (tome 2/1)
-         
Afrique (vol. 1 en 2)
-          Afrique francophones (vol.1 en 2)
-          Europa (5 delen)
-          Amerika (4 delen)
-          Azië (3 delen)
-          Azië francophone (1 deel)
-          Oceanië (1 deel)
-          Europa-uitgiften (CEPT-Norden-Secav) NIEUW!!

In totaal zijn er 22 volumes. Tome 1 en 1bis worden jaarlijks uitgegeven, de andere delen worden herdrukt en geüpdatet bij uitputting van de stock).

Toch een paar opmerkingen in verband met het gebruik: a.u.b. geen aantekeningen maken in de catalogen van de club en regel het zo dat de uitgeleende catalogen maximum 1 week gehouden worden! (denk aan de andere leden). Bij overmacht moet je verwittigen op het telefoonnummer vermeld op de sticker in de cataloog, afspreken met een (bestuurs)lid die de ontleende cataloog in jouw plaats kan terugbrengen naar de club of opsturen naar de Voorzitter W. Vervaet, Kerkstraat 84 te 9080 Zaffelare. Vanaf nu gaat er strenger toegekeken worden op de naleving van dit punt!

 De bibliotheek blijft spijtig genoeg nog steeds een beperkte belangstelling kennen. Daarom kopen we alleen nog de onmisbare werken aan, naast de abonnementen op de maandbladen “De Postzegel”, “Michel Rundschau” en “Filatelie”(Nederlands tijdschrift). Ook beschikbaar en raadpleegbaar in de club (vragen bij Mr. Taeldeman!) is het jaarlijkse “Les timbres de l’année” 2012 t/m 2021 voor de allernieuwste zegels van dat jaar.

 De verkoop van uitgiften van De Post blijft ook  in 2022 beperkt tot enkel de verkoop van zelfklevende postzegelboekjes Filip I, prior en non-prior (5 stuks)+ rouwzegel prior in de postkantoren en postpunten, samen met de 4 gegomde frankeerwaarden “Koning Filip”.  Leden van Philagent kunnen zelf een abonnement nemen in Mechelen of gebruik maken van ONZE nieuwighedendienst voor Belgische postzegels. Men kan nog altijd inschrijven bij Mevr. Balliu Blanche. Per abonnee wordt een WAARBORG van 50 € gevraagd. De ingeschreven leden worden wel dringend aangemaand hun nieuwigheden uiterlijk 2 maand na verschijnen af te halen: 1 week na verschijnen zijn ze meestal al ter beschikking van de ingeschreven leden. Ook losse, toevallige bestellingen kunnen aangenomen worden en wisselende aantallen vormen ook al geen probleem. Postzegels van het lopende jaar en het vorige jaar kunnen geleverd worden, indien nog voorradig bij de filatelistische dienst van Mechelen.

Ons bestuurslid, de heer Willy Van Damme, ontwerpt onze  “Mystamp”. In 2022 wordt een nieuw ontwerp aangemaakt  ter gelegenheid van onze 75ste verjaardag in 2023. Deze uitgifte is nu  beschikbaar. In 2022 komt er ook zeker een nieuwe kerstzegel.             

Hij zorgt ook elk jaar voor de fraaie lidkaarten van Philagent.

Het  jaarlijks Banket blijft een vast publiek bekoren: dit jaar gaat ons feestmaal door op zondag 11 december!

Onze website telde in het jaar 2021 bijna 1000 unieke bezoekers, waarvan de helft buitenlanders, die 3100 bladzijden raadpleegden en is nog steeds een virtueel venster voor de verzamelaar die ons nog niet kent, en een plek zoekt (ook reëel) om zijn verzameling uit te breiden. Verschillende nieuwe leden vonden zo de weg naar de Reinaertstraat! Voor alles wat u wil weten over Philagent, surf naar www.philagent.be 

Via ons mailadres (koninklijke.philagent@skynet.be) kunnen leden te allen tijde in contact komen met een bestuurslid voor een vraag of inlichting.

Filatelistisch materiaal zoals klemstroken (transparant en zwart), stockboeken, scharniertjes, pincetten, blanco albumbladen, DAVO – albums/kaften enz. kunnen elke zondag vanaf 10u bekomen worden bij Mr. Taeldeman Chris. Het aanbod is verruimd en veel kan ook besteld worden bij de heer Taeldeman (Leuchtturm, Lindner, Davo, Lukos, Safe). Let wel: bestelde waren kunnen NIET teruggegeven worden!   

Elk jaar kan er ook ingeschreven worden voor de albumbladen DAVO (of andere). Let wel: bestelde bladen kunnen ook NIET teruggeven worden. Inschrijven voor de Belgische cataloog kan altijd vanaf begin september.

Het lidgeld voor 2022 blijft stabiel op  €12. We zullen wel de uiterste betaaldatum (15 april) beter opvolgen: leden die niet betaald hebben krijgen geen tijdschrift van mei meer in de bus! We blijven ook lid van OOST-PHILA. 

Voor de nieuwe leden hebben we een gratis introductieboekje ontworpen dat hen wegwijs moet maken in de activiteiten van onze club. In het boekje zit een klein geschenk onder vorm van de gepersonaliseerde zegel van Philagent.

BESTUURSZAKEN: er werd overgegaan tot een herkiezing van het bestuur, in overeenstemming met het reglement van inwendige orde.                                                                             

Er zijn geen kandidaturen bij de secretaris aangekomen.          

De nieuwe samenstelling van het Bestuur werd vastgelegd in de bestuursvergadering van 15 februari ll.

- voorzitter: W. Vervaet
- schatbewaarder: W. Vervaet
- ondervoorzitter, ledenaangelegenheden, tijdschrift:
Willy Van Damme
- secretaris, tijdschrift, directe verkoop: V. Bracke
- hulp-secretaris, nieuwigheden, lidgelden: B. Balliu
- tombola’s, bibliotheek en winkel: Chris Taeldeman
- verkoop clubzegels buitenland: J. Oosterlinck
- webmaster: M
arc Vandevelde

Na een dankwoord aan alle aanwezige leden en medewerkers wordt de 72ste Algemene Vergadering afgesloten om 10u 30 door de Voorzitter.

De gratis tombola wordt nog voorafgegaan door de naamafroeping van de tentoonstellers met de overhandiging van de beloofde aankoopcheques. Voor 2021 waren dit Luc Dhooge, André Dhont en André Erbo.

 


RUILBEURS 20/08/2022

 

Koninklijke Postzegelclub PHILAGENT richt voor de éénentwintigste maal zijn ruilbeurs in.
Deze ruilbeurs, alleen voor POSTZEGELS en   POST- WAARDESTUKKEN gaat door op ZATERDAG 20 Augustus a.s.
De beurs is voor het publiek toegankelijk van 9u. tot 16u.
Er zullen ruiltafels ter beschikking staan van de verkopers met bijhorende stoelen. Het huurgeld bedraagt voor de leden van Philagent  € 4  per lopende meter tafel. De tafels kunnen met onderstaand strookje gereserveerd worden. De reservatie moet gebeuren ten laatste op zondag 15 mei 2022. De betaling geschiedt in contanten of via overschrijving op rekening BE56 3900 6917 4088 van Philagent. Dit moet gebeuren vóór 1 JUNI. Opgelet!! Het aantal tafels is beperkt tot de zalen A+B (= 75 lopende meter), dus wees er snel bij!

Tafels worden aangevraagd bij Mr.BRACKE, in de club of per post (Brusselsepoortstraat 26 te 9000 Gent) of via e-mail op het adres: koninklijke.philagent@skynet.be

 

 


BIBLIOTHEEK:

 

                   Er verschijnt binnenkort een nieuw deel in de reeks catalogen van Yvert&Tellier, met name het jaarlijkse “Les timbres de l’année”. Ditmaal worden bijna alle zegels afgebeeld in kleur welke in 2021 verschenen. Ook het eerste deel van EUROPA (A-Bulgarie) 2022 is nieuw; beide werken zijn te raadplegen in de club.


UITNODIGING ALGEMENE JAARVERGADERING

ZONDAG 13/02/2022

 

Geacht lid,

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de 73ste Algemene Jaarvergadering, die plaats heeft in ons clublokaal "Centrum Reinaert", Reinaertstraat 28 te Gent, op zondag 13 februari 2022, om 10u. stipt.

 AGENDA

 -          Inzameling van de lidgelden 2022 (€ 12,00)
 
-          1  Welkom, door de Voorzitter
 
-          2  Goedkeuring verslag jaarvergadering 09/02/2020 (zie tijdschrift “zomer 2020” pag. 7)
 
-          3  Financiën: verslag door de schatbewaarder en de toezichter
 
-          4  Administratie: verslag door de secretaris
 
-          5  Voorstellen voor 2022 door de Voorzitter
 
-          6  Bestuurszaken: herkiezing van het volledige bestuur wegens geen Algemene Vergadering in 2021 door corona-lockdown.  (uit art.11: alleen effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen, mits zij uiterlijk 14 dagen vóór de verkiezing een schrijven richten aan de Secretaris.)

Zijn uittredend en herkiesbaar:
Mevrouw B.Balliu en de heren V. Bracke, J. Oosterlinck, C. Taeldeman, M. Vandevelde, W. Vervaet en W. Van Damme

 -          7  Allerlei
 
-          8  Rondvraag: leden met een vraag of opmerking dienen deze 14 dagen vooraf schriftelijk te melden aan de Voorzitter (art.22 van het reglement van inwendige orde)
 
-           9 Gratis Tombola                   

We hopen stellig op uw aanwezigheid te mogen rekenen, gezien de belangrijkheid van de agenda.

Met filatelistische groeten,

HET BESTUUR

Belangrijk nabericht:  mogen we u beleefd verzoeken om tijdens de korte duur van de Algemene Jaarvergadering geen filatelistische verrichtingen te doen in het lokaal.

Dank voor uw begrip!

 


POSTTARIEVEN IN BELGIË(1/1/2022)

Vanaf 1 januari 2022 worden de prijzen voor de zendingen van particulieren aangepast. De volgende tarieven worden dan van kracht:  1 = € 1,16   1E = € 2,09   1W = € 2,31 , maar deze gelden slechts voor aankoop van minimale hoeveelheden in het postkantoor of het ‘postpunt’ ( per 10 Nationaal of per 5 Internationaal/Europees). Indien men zijn postzegels per stuk aankoopt, of men zijn zending in het postkantoor laat frankeren, dan betaalt men hogere bedragen, nl.: 1 = € 1,19    1E = € 2,23   1W = € 2,45  of veelvouden

Men mag zijn postzendingen ook nog altijd frankeren met postzegels met de aanduiding erop van een nominale waarde (zowel in Euro als in Belgische frank!). Dan bedraagt de kleefwaarde dezelfde als in een postkantoor: voor een genormaliseerde binnenlandse zending is dat  bijvoorbeeld  € 1,19 of 48 BEF.  Alleen voor de vroegere zegels zonder aanduiding van de nominale waarde (met posthoorntje in de bovenhoek of internationaal – Europees – zone A) gelden dezelfde voorwaarden als de huidige aanduidingen 1 en 1E.

Er trad wel een nieuwe reglementering in werking voor het versturen van ‘PRIOR’ zendingen op 1/1/2019. Vanaf dan gebruikt men verplicht de priorzegel voor zendingen die de volgende werkdag besteld worden en voor aangetekende zendingen (€ 1,89/stuk of  € 18,60 per 10). De huidige geldige postzegels werden automatisch Non Prior postzegels in 2019 (briefwisseling besteld binnen 3 werkdagen).

De aantekentaks bedraagt € 5,67 en het bericht van ontvangst is € 1,35 (verplicht te frankeren met aangepaste zegel).

Hierna de meest voorkomende tarieven (wanneer gefrankeerd in postzegels met nominale waarde in Bef/€):

BINNENLAND:

- genormaliseerd formaat tot 50g                          € 1,19 =  48 BEF
- niet genormaliseerd formaat tot 100g                    € 2,38 =  96 BEF
- niet genormaliseerd formaat van 100 tot 350g   € 3,57 = 144 BEF

EUROPA:

-genormaliseerd formaat tot 50g                        € 2,23 =   90 BEF
- niet genormaliseerd formaat tot 100g                € 6,69 = 270 BEF

WERELD:

- genormaliseerd formaat tot 50g                       € 2,45 =  99 BEF
- niet genormaliseerd formaat tot 100g               € 7,35 =  296,50 BEF

Welke oude postzegels mogen nog gebruikt worden? Alle postzegels uitgegeven en in circulatie gebracht na 1962 meldt   De Post in haar Postinfo 07 van februari/maart 2012. Dit komt neer op alle Belgische postzegels vanaf cataloognummer 1169 (Koninklijk Huwelijk) volgens het MB 11/7/1962.

Vanzelfsprekend mogen ook die zegels nog gebruikt worden die toen in gebruik waren (vb. Koninklijke Beeltenis type Marchand, Poortman enz..) Als je twijfelt, kijk dan in de cataloog of er de melding b.g. of in gebruik bij de beschrijving van de zegels staat!

Philagent kan u combinaties (3/4 zegels) naar uw tariefwens samenstellen tegen korting:

-          4 kleinformaatzegels of 3 gewone zegels kosten € 0,60
-          1 zegel zonder waardeaanduiding kost € 0,80   

Andere tarieven ( niet-genormaliseerd, Europees of Wereld) kunnen ook en geven altijd 40% korting op de normale postprijs!

 Altijd eerst navragen bij  Mr.BRACKE want de zegels liggen NIET in de clubkasten. 1 week later zijn ze dan ter beschikking in de club. Vragen kan ook telefonisch tijdens de kantooruren (0495/255507) of per e-mail: koninklijke.philagent@skynet.be 

                                  


FEESTMAAL ZONDAG 12 DECEMBER 2021

 

Het Bestuur heeft besloten dit jaar ons eetfestijn terug te laten doorgaan. Er werd  terug gekozen om het feestmaal op zondagmiddag te laten doorgaan.

We houden vast aan dezelfde  zaal, de zaal C , zodat onze gewone vergadering in de voormiddag  kan plaats vinden.  

Er wordt gestart met het aperitief om 12u.30  voor alle ingeschrevenen, in lokaal C. We hebben dit jaar gekozen voor een koud vis en vleesbuffet mèt bediening.  Het dessert is “ambachtelijke roomijstaart met meringue en vruchtencoulis” en koffie of thee sluiten dit gezellige etentje af.

Omdat voor iedereen koopkracht belangrijk is, hebben we gezorgd voor een zeer democratische prijs: de leden en hun partner betalen voor dit alles slechts € 35 per persoon. Dranken bij dit menu, evenals de koffie (of thee) worden door de clubkas betaald. 

Hoe inschrijven? Door gebruik te maken van het bijgevoegde inschrijvingsformulier (p.17). De leden kunnen dit, samen met het verschuldigde bedrag, afgeven in de club, bij voorkeur aan Willy Vervaet. 

Men kan ook inschrijven door het verschuldigde bedrag te storten op onze bankrekening BE56 3900 6917 4088  (p.a. Kerkstraat 84 te Zaffelare), met vermelding van het lidnummer (zie boven aan het adresetiket).

Inschrijven gebeurt liefst zo snel mogelijk en uiterlijk ten laatste op zondag 5 december.


CATALOGEN YVERT&TELLIER:

In de loop van de maand september verschenen de jaarlijkse catalogen Y&T Frankrijk (tome I) en Monaco/VN/TAAF/CEPT-uitgiften      (tome Ibis). Beide catalogen kunnen 1 week gratis ontleend worden (lidkaart verplicht).


BELGISCHE CATALOOG 2022:

 

De nieuwe Belgische cataloog 2022 in 2 delen is nu ook beschikbaar op bestelling. De clubprijs bedraagt € 30 (winkelprijs is € 34,90).

Bestellen in de club bij Vincent Bracke of per mail (zie p.1).

De cataloog bevat terug een blaadje Niet-Aangenomen ontwerp.


Alle postzegels met een faciale waarde in Belgische frank of euro zullen vanaf 2023 mogelijk niet meer geldig zijn, want als het van Bpost afhangt komt er een einde aan die praktijk.

De Tijd ontdekte dat daarover een nieuw koninklijk besluit in de maak is. Post- en telecomregulator BIPT organiseert momenteel een openbare raadpleging over de onbeperkte geldigheid van de zegels. Bevoegd minister Petra De Sutter (Groen) wil dat de zegels vanaf 2023 niet meer geldig zijn.

De argumentatie van Bpost is dat de oude postzegels niet machinaal gecontroleerd kunnen worden, in tegenstelling tot de nieuwe zegels, waarop enkel nog een getal staat dat aangeeft voor welk type brief de zegel geldig is. Andere landen hebben de zegels in oude valuta al verbannen, klinkt het ook. Bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo zegt aan De Tijd dat er tot 2023 nog genoeg tijd rest om de oude zegels op te gebruiken. Oude zegels zullen niet omgeruild kunnen worden voor nieuwe zegels of voor geld.

In het filateliecircuit zijn nog heel wat ongebruikte zegels met daarop een waarde in frank of euro in omloop. Veel mensen kochten die vroeger als verzamelaar. Maar bij gebrek aan nieuwe verzamelaars zijn de meeste zegels nu eigenlijk niet eens meer de uitgifteprijs waard. Daardoor verkopen sommige vroegere verzamelaars of hun erfgenamen grote hoeveelheden zegels aan winkels die er een nieuw zakenmodel in gevonden hebben. Ze plakken oude zegels samen op één strookje met een waarde van 44,5 frank, omgerekend de huidige waarde van een non-priorzegel. Die bieden ze voor een lagere prijs aan, vaak rond de 0,8 euro. Zo kunnen verzenders besparen op hun postzegelkosten.

Bron: Belga                                              


DAVO-aanvullingsbladen

 

De aanvullingsbladen DAVO-BELGIË 2020, in Luxe en in Standaard-luxe uitvoering zijn reeds beschikbaar voor de leden die ze al besteld hadden. Meer info en bestellingen bij de heer Bracke (ook telefonisch op 0495/255507). Ook de aanvullingsbladen 2020 van de Europese landen kunnen al besteld worden via mail/telefoon. Deze zullen geleverd worden in mei?

 


CLUBNIEUWS:

 

Op zondag 23 mei (net voor de tombola) worden enkele catalogen van vorige uitgifte per opbod verkocht (datum onder voorbehoud): France 2020 (Y&T), 1 x Monaco (+ Europa-uitgiften) 2020, Azië Extrème Orient 2014 en 2 x OBC 2020 (beide delen). Instelprijs bedraagt € 5 voor elke cataloog. De kopers (of hun afgevaardigde) moeten wel in de club aanwezig zijn (of volmacht geven aan een ander lid).

De leden welke hun lidgeld 2021 al betaald hebben via de bank zullen hun lidkaart kunnen ophalen in de club of ze wordt opgestuurd met het tijdschrift van juni.

 


 

POSTTARIEVEN IN BELGIË (1/1/2021)

Vanaf 1 januari 2021 worden de prijzen voor de zendingen van particulieren aangepast. De volgende tarieven worden dan van kracht:  1 = € 1,07   1E = € 1,85   1W = € 2,07 , maar deze gelden slechts voor aankoop van minimale hoeveelheden in het postkantoor of het ‘postpunt’ (per 10 Nationaal of per 5 Internationaal/Europees).

Indien men zijn postzegels per stuk aankoopt, of men zijn zending in het postkantoor laat frankeren, dan betaalt men hogere bedragen, nl.:                         

1 = € 1,10    1E = € 1,91   1W = € 2,13  of veelvouden

Men mag zijn postzendingen ook nog altijd frankeren met postzegels met de aanduiding erop van een nominale waarde (zowel in Euro als in Belgische frank!). Dan bedraagt de kleefwaarde dezelfde als in een postkantoor: voor een genormaliseerde binnenlandse zending is dat  bijvoorbeeld  € 1,10 of 44,50 BEF.  Alleen voor de vroegere zegels zonder aanduiding van de nominale waarde (met posthoorntje in de bovenhoek of internationaal – Europees – zone A) gelden dezelfde voorwaarden als de huidige aanduidingen 1 en 1E.

Er trad wel een nieuwe reglementering in werking voor het versturen van ‘PRIOR’ zendingen op 1/1/2019. Vanaf dan gebruikt men verplicht de priorzegel voor zendingen die de volgende werkdag besteld worden en voor aangetekende zendingen (€ 1,60/stuk of         € 15,70 per 10). De huidige geldige postzegels werden automatisch Non Prior postzegels in 2019 (briefwisseling besteld binnen 3 werkdagen). De aantekentaks bedraagt € 5,67 en het bericht van ontvangst is € 1,35 (verplicht te frankeren met aangepaste zegel).

Hierna de meest voorkomende tarieven (wanneer gefrankeerd in postzegels met nominale waarde in Bef/€):

 

BINNENLAND:

- genormaliseerd formaat tot 50g                       € 1,10 =  44,50 BEF

- niet genormaliseerd formaat tot 100g                € 2,20 =  88,75 BEF

- niet genormaliseerd formaat van 100 tot 350g  € 3,30 = 133,25 BEF

 

EUROPA:

-genormaliseerd formaat tot 50g                        € 1,91 =   77 BEF

- niet genormaliseerd formaat tot 100g               € 5,73 = 231,25 BEF

 

WERELD:

- genormaliseerd formaat tot 50g                       € 2,13 =  86 BEF

- niet genormaliseerd formaat tot 100g               € 6,39 =  258 BEF

 

 Welke oude postzegels mogen nog gebruikt worden? Alle postzegels uitgegeven en in circulatie gebracht na 1962 meldt   De Post in haar Postinfo 07 van februari/maart 2012. Dit komt neer op alle Belgische postzegels vanaf cataloognummer 1169 (Koninklijk Huwelijk) volgens het MB 11/7/1962.

Vanzelfsprekend mogen ook die zegels nog gebruikt worden die toen in gebruik waren (vb. Koninklijke Beeltenis type Marchand, Poortman enz..) Als je twijfelt, kijk dan in de cataloog of er de melding b.g. of in gebruik bij de beschrijving van de zegels staat!

 

 Philagent kan u combinaties (3/4 zegels) naar uw tariefwens samenstellen tegen korting:

-          4 kleinformaatzegels of 3 gewone zegels kosten € 0,60

-          1 zegel zonder waardeaanduiding kost € 0,75   

Andere tarieven ( niet-genormaliseerd, Europees of Wereld) kunnen ook en geven altijd 40% korting op de normale postprijs!

 

Altijd eerst navragen bij  Mr.BRACKE want de zegels liggen NIET in de clubkasten. 1 week later zijn ze dan ter beschikking in de club. Vragen kan ook telefonisch tijdens de kantooruren (0495/255507) of per e-mail: koninklijke.philagent@skynet.be 


BIBLIOTHEEK:

Er verschenen nieuwe delen in de reeks catalogen van Yvert&Tellier: het jaarlijkse “Les timbres de l’année 2019” en ook het deel “Extrème Orient” van AZIE uit 2014 is heruitgegeven.

Beide werken zijn te raadplegen in de club. 


RUILBEURS:

Onze RUILBEURS van zaterdag 22 augustus GAAT (omwille van de Corona-maatregelen) NIET door!!


VERSLAG ALGEMENE VERGADERING        ZONDAG  09/2/2020

 Aanwezige bestuursleden:  mevr. Balliu, de heren Bracke,  Oosterlinck, Taeldeman, Van Damme, Vandevelde en Vervaet.

 Verontschuldigd: -

 Aanvang: 10 u 15

 Verslag:

Onze Voorzitter verwelkomt de aanwezigen op onze 71ste  Algemene Vergadering; eenmaal per jaar zijn we door onze statuten er toe verplicht om de resultaten en toekomstplannen van onze vereniging aan de leden voor te stellen en aan de leden de goedkeuring te vragen voor uitvoering. Om praktische redenen houden we de gesproken vergadering kort en worden alle aandachtspunten en voorstellen voor 2020 hierna schriftelijk vermeld in dit verslag.

Goedkeuring van het jaarverslag van 10/2/2019  gepubliceerd in het tijdschrift van april 2019 (kopij van het verslag beschikbaar aan de bestuurstafel). Er zijn geen opmerkingen.

We waren eind 2019  met 147 leden, een status quo t.o.v. 2017 en 2018. Wanneer u in uw vrienden- en kennissenkring personen kent die belangstelling hebben voor de filatelie, kunt u Philagent sterk aanbevelen !

Er wordt één minuut stilte gevraagd ter nagedachtenis van de (oud)-leden die ons ontvielen in 2019.

In het verslag van onze nieuwe vaste toezichter, de heer Norbert Mastelinck, verklaart Norbert dat de boeken in orde werden bevonden, en krijgt onze Schatbewaarder, de heer Willy Vervaet, een dikke proficiat. Vervolgens brengt Willy verslag uit over de financiële toestand van het voorbije jaar. De  ontvangsten voor 2019 bedroegen      € 18497,19  en de uitgaven waren € 12234,20.  Op het einde van 2019 was er een beschikbaar saldo van € 26606,30  (inbegrepen lidgelden 2020 reeds betaald in 2019).

De secretaris meldt dat er 5 bestuursvergaderingen werden gehouden teneinde de voorgestelde activiteiten te kunnen plannen en uitvoeren, o.m. tentoonstellingen, tombola’s, de beurs, het banket….

Het secretariaat stond ook in voor het beantwoorden van mails van leden en geïnteresseerden (die meestal een geërfde verzameling willen verkopen),  het bijhouden van de ledenlijst en de aankoop van clubcatalogen, benodigdheden voor onze filatelie-winkel en speciale bestellingen van materiaal voor de leden.

Vervolgens licht de Voorzitter de voorstellen en geplande activiteiten voor 2020 kort toe. De belangrijkste nieuwigheden voor 2020 worden hierna in vet schuinschrift afgedrukt.

Onze maandelijkse tentoonstellingen worden ook dit jaar verder gezet. We plannen dit jaar slechts 5  tentoonstellingen wegens ook andere activiteiten in lokaal A (zaal) en B (het café). Hierbij doen we een oproep aan onze leden om eens een stukje van hun verzameling te laten zien. Ook doen we terug een oproep aan onze leden om de spilwerkers J. Oosterlinck en het echtpaar Taeldeman/Balliu bij te staan bij het opstellen. Op de algemene vergadering krijgen de deelnemers aankoopcheques t.w.v  € 8; voor de groepsdeelname wordt dat  € 4 per persoon van de groep die deelneemt.

Onze Postzegelbeurs zal terug plaatsvinden in augustus (22 augustus 2020). Onze beurs vindt plaats op zaterdag in de zalen A en B.  We mochten vorig jaar meer dan 40 leden verwelkomen op die zaterdag. Voor 2020 voorzien we terug een motiverend initiatief.  Kom op tijd, en zeker vóór 14u in de namiddag!

De wekelijkse vergadering op zondagvoormiddag wordt uiteraard behouden. Door omstandigheden, aan de zaal Reinaert gebonden, zullen er enkele zondagen wegvallen, o.a. 3 tijdens de Gentse Feesten in juli en de ruilvergadering op Pasen (12 april). Er zijn ook uitzonderlijk enkele vergaderingen die plaatsvinden in het zaal C wegens feestelijkheden in zalen A+B. 

Ons maandelijks tijdschrift blijft ons grootste communicatiekanaal met onze leden. We blijven nog immer op zoek gaan naar leden die een filatelistisch artikel willen neerpennen om het filatelistisch gehalte op te krikken. Als aanmoediging krijgen de indieners van een artikel een aankoopcheque van € 2  per A4-blad tekst. We zullen ook het tijdschrift elektronisch blijven doorsturen aan die leden die ons hun mailadres gemeld hebben. Dit gebeurt in pdf-formaat en in kleur! De leden kunnen er ook voor kiezen om het tijdschrift enkel elektronisch te ontvangen: graag een seintje aan de heer Bracke!

In  2020 gaan we terug een gevarieerd aantal loten aan vaste prijzen, in een verkooplijst gepubliceerd in het maandelijks tijdschrift, aanbieden: tot 2 maal per jaar zullen dat Belgische zegels of reeksen zijn, voor elk wat wils en dit tegen scherpe prijzen!

Voor de verkoop van losse zegels aangeboden in stockboeken hebben wij nu 2 verantwoordelijke bestuursleden: Jan Oosterlinck ontfermt zich over de buitenlandse zegels, terwijl Vincent Bracke de Belgische zegels onder zijn hoede neemt. We vragen wel om het nummer van het boek én het aantal zegels te noteren: dit is een noodzakelijke hulp om de juiste afrekening te kunnen maken. We durven ook te hopen op jullie eerlijkheid én zorgzaamheid bij het doorbladeren van de tientallen DAVO-albums en stockboeken opdat dit initiatief verder kan blijven doorgaan. Niet alles kan op tafel uitgestald worden: vraag gerust naar het ontbrekend landenalbum of de bak met omslagen bij de heer Bracke of Oosterlinck.

Gezien het succes van de gratis maandelijkse tombola’s heeft Het Bestuur besloten om deze 2 tombola’s  per maand te behouden. Bij sluiting van het lokaal op één van deze zondagen wordt de tombola NIET VERPLAATST.

De wereldcatalogen in de club blijven nog steeds de verschillende delen YVERT & TELLIER. De catalogen werden volledig herschikt en zijn nu volledig. De nieuwe indeling is als volgt:

-          Frankrijk (tome 1)

-          Monaco, Andorra, Territoire français d’Outre-Mer, Verenigde Naties (tome 1bis)    

-          Timbres des colonies français (tome 2/1)

-          Afrique (vol. 1 en 2)

-          Afrique francophones (vol.1 en 2)

-          Europa (5 delen)

-          Amerika (4 delen)

-          Azië (3 delen)

-          Azië francophone (1 deel)

-          Oceanië (1 deel)

In totaal zijn er 21 volumes. Tome 1 en 1bis worden jaarlijks uitgegeven, de andere delen worden herdrukt en geüpdated bij uitputting van de stock (vb. Europa deel 4 begin 2020).

Toch een paar opmerkingen in verband met het gebruik: a.u.b. geen aantekeningen maken in de catalogen van de club en regel het zo dat de uitgeleende catalogen maximum 1 week gehouden worden!(denk aan de andere leden). Bij overmacht moet je verwittigen op het telefoonnummer vermeld op de sticker in de cataloog, afspreken met een (bestuurs)lid die de ontleende cataloog in jouw plaats kan terugbrengen naar de club of opsturen naar de Voorzitter W. Vervaet, Kerkstraat 84 te 9080 Zaffelare. Vanaf nu gaat er strenger toegekeken worden op de naleving van dit punt

De bibliotheek blijft spijtig genoeg nog steeds een beperkte belangstelling kennen. Daarom kopen we alleen nog de onmisbare werken aan, naast de abonnementen op de maandbladen “De Postzegel” en “Michel Rundschau”. Ook beschikbaar en raadpleegbaar in de club (vragen bij Mr. Taeldeman!) is het jaarlijkse “Les timbres de l’année” 2012 t/m 2019 voor de allernieuwste zegels van dat jaar. Ook zijn we nog geabonneerd  op Fisto, die voornamelijk studies over postgeschiedenis en marcofilie publiceert. Vergeet niet onze bibliotheek te raadplegen: het kan een verrijking zijn van uw filatelistische kennis.

De verkoop van uitgiften van De Post blijft ook  in 2020 beperkt  tot enkel de verkoop van zelfklevende postzegelboekjes Filip I, prior en non-prior (5 stuks)+ rouwzegel prior in de postkantoren en postpunten, samen met de 4 gegomde frankeerwaarden “Koning Filip”.  Leden van Philagent kunnen zelf een abonnement nemen in Mechelen of gebruik maken van ONZE nieuwighedendienst voor Belgische postzegels. Men kan nog altijd inschrijven bij Mevr. Balliu Blanche. Per abonnee wordt een WAARBORG van 50 € gevraagd. De ingeschreven leden worden wel dringend aangemaand hun nieuwigheden uiterlijk 2 maand na verschijnen af  te halen: 1 week na verschijnen zijn ze meestal al ter beschikking van de ingeschreven leden. Ook losse, toevallige bestellingen kunnen aangenomen worden en wisselende aantallen vormen ook al geen probleem. Postzegels van het lopende jaar en het vorige jaar kunnen geleverd worden, indien nog voorradig bij de filatelistische dienst van Mechelen.

Ons bestuurslid, de heer Willy Van Damme, ontwerpt onze  “MyStamp”s. In 2019 werd een nieuw ontwerp aangemaakt  ter gelegenheid van de introductie van de prior-mijnzegel .Daarnaast was er de speciale zegel “70 jaar Philagent”, uitsluitend voor de leden en een kerstzegel. Deze uitgifte is nu nog beschikbaar. In 2020 komt er zeker een nieuwe kerstzegel en ….             

Hij zorgt ook elk jaar voor de fraaie lidkaarten van Philagent.

De begeleidende groep, onder leiding van de heer André Dhondt , blijft verder haar activiteiten uitvoeren met een traditionele tentoonstelling tijdens het jaar (dit jaar: 23 februari).

Het  jaarlijks Banket blijft een vast publiek bekoren: bij de laatste editie (8 december 2019) mochten we ongeveer 50 inschrijvingen noteren. Dat geeft ons het signaal dat de interesse tanende is, maar dit jaar gaat ons feestmaal nog zeker door op zondag 13 december!

Onze website telde in het jaar 2019 bijna 1000 unieke bezoekers, waarvan de helft buitenlanders, die 3100 bladzijden raadpleegden en is nog steeds een virtueel venster voor de verzamelaar die ons nog niet kent, en een plek zoekt (ook reëel) om zijn verzameling uit te breiden. Verschillende nieuwe leden vonden zo de weg naar de Reinaertstraat! Voor alles wat u wil weten over Philagent, surf naar www.philagent.be 

Via ons mailadres (koninklijke.philagent@skynet.be) kunnen leden ten allen tijde in contact komen met een bestuurslid voor een vraag of inlichting.

Filatelistisch materiaal zoals klemstroken (transparant en zwart), stockboeken, scharniertjes, pincetten, blanco albumbladen, DAVO – albums/kaften enz. kunnen elke zondag vanaf 10u bekomen worden bij Mr. Taeldeman Chris. Het aanbod is verruimd en veel kan ook besteld worden bij de heer Taeldeman (Leuchtturm, Lindner, Davo, Lukos, Safe). Let wel:  bestelde waren kunnen NIET teruggegeven worden!   

Elk voorjaar kan er ook ingeschreven worden voor de albumbladen DAVO (of andere). Let wel: bestelde bladen kunnen ook NIET teruggeven worden. Inschrijven voor de Belgische cataloog kan altijd vanaf begin september.

Het lidgeld voor 2020 blijft stabiel op  €12. We blijven ook lid van OOST-PHILA. 

Voor de nieuwe leden hebben we een gratis introductieboekje ontworpen dat hen wegwijs moet maken in de activiteiten van onze club. In het boekje zit een klein geschenk onder vorm van de gepersonaliseerde zegel van Philagent.

BESTUURSZAKEN: er werd overgegaan tot een gedeeltelijke herkiezing van het bestuur, in overeenstemming met het reglement van inwendige orde.                                                                                 

Er zijn geen kandidaturen bij de secretaris aangekomen.          

Waren uittredend en herkiesbaar: mevr. B. Balliu en de heren J. Oosterlinck, W. Van Damme.

Was uittredend en niet herkiesbaar: O. Demeyer

De nieuwe samenstelling van het Bestuur werd vastgelegd in de bestuursvergadering van 10 februari ll.

Het Bestuur (2020-2021) is als volgt samengesteld:

               - voorzitter: W. Vervaet

               - schatbewaarder: W. Vervaet

               - ondervoorzitter, ledenaangelegenheden, tijdschrift:
                      Willy Van Damme

               - secretaris, tijdschrift, directe verkoop: V. Bracke

               - hulp-secretaris, nieuwigheden, lidgelden: B. Balliu

               - tombola’s, bibliotheek en winkel:
                    Chris Taeldeman

               - verkoop clubzegels buitenland: J. Oosterlinck

               - webmaster: M. Vandevelde

Na een dankwoord aan alle aanwezige leden en medewerkers wordt de 71ste Algemene Vergadering afgesloten om 10u 30 door de Voorzitter.

 De gratis tombola wordt nog voorafgegaan door de naamafroeping van de tentoonstellers met de overhandiging van de beloofde aankoopcheques. 

 


POSTTARIEVEN IN BELGIË(1/1/202O)

 

Vanaf 1 januari 2020 worden de prijzen voor de zendingen van particulieren aangepast. De volgende tarieven worden dan van kracht:
1 = € 0,98   1E = € 1,55   1W = € 1,77 , maar deze gelden slechts voor aankoop van minimale hoeveelheden in het postkantoor of het ‘postpunt’ ( per 10 nationaal of per 5 internationaal of  Europees).

Indien men zijn postzegels per stuk aankoopt, of men zijn zending in het postkantoor laat frankeren, dan betaalt men hogere bijdragen, nl.:                          

1 = € 1,01    1E = € 1,61   1W = € 1,83  of veelvouden

Men mag zijn postzendingen ook nog altijd frankeren met postzegels met de aanduiding erop van een nominale waarde (zowel in Euro als in Belgische frank!) Dan bedraagt de kleefwaarde dezelfde als in een postkantoor: voor een genormaliseerde binnenlandse zending is dat  bijvoorbeeld  € 1,01 of 40,75 BEF.  Alleen voor de vroegere zegels zonder aanduiding van de nominale waarde (met posthoorntje in de bovenhoek of internationaal – Europees – zone A) gelden dezelfde voorwaarden als de huidige aanduidingen 1, 1E, 1W.

Er trad wel een nieuwe reglementering in werking voor het versturen van ‘PRIOR’ zendingen op 1/1/2019. Vanaf dan gebruikt men verplicht de priorzegel voor zendingen die de volgende werkdag besteld worden (€ 1,21/stuk of € 11,80 per 10). De huidige geldige postzegels worden automatisch Non Prior postzegels in 2019 (briefwisseling besteld binnen 3 werkdagen).

De aantekentaks bedraagt € 5,49 en het bericht van ontvangst is € 1,32 (verplicht te frankeren met aangepaste zegel).

Hierna de meest voorkomende tarieven (wanneer gefrankeerd in postzegels met nominale waarde in Bef/€:

BINNENLAND:

- genormaliseerd formaat tot 50g                         € 1,01 =  40,75 BEF
- niet genormaliseerd formaat tot 100g                   € 2,02 =  81,50 BEF
- niet genormaliseerd formaat van 100 tot 350g  €3,03 =  122,25 BEF
 

EUROPA:

- genormaliseerd formaat tot 50g                        € 1,61 =   65  BEF
- niet genormaliseerd formaat tot 100g               € 4,83 = 195 BEF

WERELD:

- genormaliseerd formaat tot 50g                       € 1,83 =  74 BEF
- niet genormaliseerd formaat tot 100g               € 5,49 =  221,5 BEF

Welke oude postzegels mogen nog gebruikt worden? Alle postzegels uitgegeven en in circulatie gebracht na 1962 meldt   De Post in haar Postinfo 07 van februari/maart 2012. Dit komt neer op alle Belgische postzegels vanaf cataloognummer 1169 (Koninklijk Huwelijk) volgens het MB 11/7/1962. Vanzelfsprekend mogen ook die zegels nog gebruikt worden die toen in gebruik waren (vb. Koninklijke Beeltenis type Marchand, Poortman enz..) Als je twijfelt, kijk dan in de cataloog of er de melding b.g. of in gebruik bij de beschrijving van de zegels staat!

Philagent kan u combinaties (3/4 zegels) naar uw tariefwens samenstellen tegen korting (vb 40,75 BEF):

-    4 kleinformaatzegels of 3 gewone zegels kosten € 0,55
-      1 zegel zonder waardeaanduiding kost € 0,75   

Andere tarieven ( niet-genormaliseerd, Europees of Wereld) kunnen ook en geven altijd 40% korting op de normale postprijs!

Altijd eerst navragen bij  Mr.BRACKE want de zegels liggen NIET in de clubkasten. 1 week later zijn ze dan ter beschikking in de club. Vragen kan ook telefonisch tijdens de kantooruren (0495/255507) of per e-mail: koninklijke.philagent@skynet.be 


UITNODIGING ALGEMENE JAARVERGADERING

ZONDAG 09/02/2020

Geacht lid,

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de 71ste Algemene Jaarvergadering, die plaats heeft in ons clublokaal "Centrum Reinaert", Reinaertstraat 28 te Gent, op zondag 9 februari 2020, om 10u. stipt. 

            AGENDA

-          Inzameling van de lidgelden 2020 (€ 12) voor zover dit nog niet gebeurde

-          1  Welkom, door de Voorzitter

-          2  Goedkeuring verslag jaarvergadering 10/02/2019 (zie boekje      april 2019 p.6)

-          3  Financiën: verslag door de schatbewaarder en de toezichter

-          4  Administratie: verslag door de secretaris

-          5  Voorstellen voor 2020 door de Voorzitter

-          6  Bestuurszaken: gedeeltelijke herkiezing van het bestuur overeenkomstig het reglement van inwendige orde  (dd.27/01/1991, art.11).
(uit art.11: alleen effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen, mits zij uiterlijk 14 dagen vóór de verkiezing een schrijven richten aan de Secretaris.)

Uittredend op eigen verzoek:

      De heer O. Demeyer, voorzitter          

Zijn uittredend en herkiesbaar:
De heren V. Bracke, C. Taeldeman en M. Vandevelde,

-          7  Allerlei

-          8  Rondvraag: leden met een vraag of opmerking dienen deze 14 dagen vooraf schriftelijk te melden aan de Voorzitter (art.22 van het reglement van inwendige orde)

-          9  Uitreiking geschenkcheques aan tentoonstellende leden

-          10  Gratis Tombola                                

We hopen stellig op uw aanwezigheid te mogen rekenen.

Met filatelistische groeten,

HET BESTUUR

Belangrijk nabericht:  mogen we u beleefd verzoeken om tijdens de duur van de Algemene Jaarvergadering geen filatelistische verrichtingen te doen in Dank voor uw begrip!


FEESTMAAL ZONDAG 8 DECEMBER 2019

Het Bestuur heeft besloten ook dit jaar ons eetfestijn  te laten doorgaan. Er werd  terug gekozen om het feestmaal op zondagmiddag te laten doorgaan.
We houden vast aan dezelfde  zaal, de zaal C , zodat onze gewone vergadering in de voormiddag  kan plaats vinden. Er wordt gestart met het aperitief om 12u.30  voor alle ingeschrevenen in lokaal C. We hebben dit jaar terug gekozen voor een warme maaltijd mèt bediening aan tafel. 

 Aperitief ( cava of fruitsap)

voorgerecht:
Gebakken scampi op de wijze van de Chef

hoofdgerecht:
Eendenborst met garnituur

dessert:
Gebakken ananasschijfje met Rhumsausje en vanille-ijs.

Koffie of thee sluiten dit gezellige etentje

Omdat voor iedereen koopkracht belangrijk is, hebben we gezorgd voor een zeer democratische prijs: de leden en hun partner betalen voor dit alles slechts € 35 per persoon. Dranken bij dit menu  (wijn naar keuze + water), evenals de koffie (of thee) worden door de clubkas betaald. 

Hoe inschrijven? Door gebruik te maken van het bijgevoegde inschrijvingsformulier (p.10). De leden kunnen dit, samen met het verschuldigde bedrag, afgeven in de club, bij voorkeur aan Mr.Vervaet 

Men kan ook inschrijven door het verschuldigde bedrag te storten op onze bankrekening BE56 3900 6917 4088  (p.a. Kerkstraat 84 te Zaffelare), met vermelding van het lidnummer (zie boven aan het adresetiket).


VERSLAG ALGEMENE VERGADERING

ZONDAG  10/2/2019

 

Aanwezige bestuursleden:  mevr. Balliu, de heren Bracke,  Demeyer,  Oosterlinck, Taeldeman, Van Damme, Vandevelde en Vervaet.

Verontschuldigd: -

Aanvang: 10 u 05

Verslag:

Onze Voorzitter verwelkomt de aanwezigen op onze 70ste  Algemene Vergadering; eenmaal per jaar zijn we door onze statuten er toe verplicht om de resultaten en toekomstplannen van onze vereniging aan de leden voor te stellen en aan de leden de goedkeuring te vragen voor uitvoering. Om praktische redenen houden we de gesproken vergadering kort en worden alle aandachtspunten en voorstellen voor 2019 hierna schriftelijk vermeld in dit verslag.

Goedkeuring van het jaarverslag van 25/2/2018  gepubliceerd in het tijdschrift van april 2018 (kopij van het verslag beschikbaar aan de bestuurstafel). Er zijn geen opmerkingen.

We waren eind 2018 met 148 leden, een status quo t.o.v. 2017. Wanneer u in uw vrienden- en kennissenkring personen kent die belangstelling hebben voor de filatelie, kunt u Philagent sterk aanbevelen !

Er wordt één minuut stilte gevraagd ter nagedachtenis van de leden die ons ontvielen in 2018.

In het verslag van onze nieuwe vaste toezichter, de heer Norbert Mastelinck, verklaart Norbert dat de boeken in orde werden bevonden, en krijgt onze Schatbewaarder, de heer Willy Vervaet, een dikke proficiat. Vervolgens brengt Willy verslag uit over de financiële toestand van het voorbije jaar. De  ontvangsten voor 2018 bedroegen      € 14821,47 en de uitgaven waren € 12296,03. Op het einde van 2018 was er een beschikbaar saldo van € 21301,12 (inbegrepen € 1106 van lidgelden 2019 reeds betaald in 2018).

Het secretariaat meldt dat er 5 bestuursvergaderingen werden gehouden teneinde de voorgestelde activiteiten te kunnen plannen en uitvoeren, o.m. tentoonstellingen, tombola’s, de beurs, het banket….

Vervolgens licht de Voorzitter de voorstellen en geplande activiteiten voor 2019 kort toe. De belangrijkste nieuwigheden voor 2019 worden hierna in vet schuinschrift afgedrukt.

Onze maandelijkse tentoonstellingen worden ook dit jaar verder gezet. We plannen dit jaar slechts 4  tentoonstellingen wegens ook andere activiteiten in lokaal A (zaal) en B (het café). Hierbij doen we een oproep aan onze leden om eens een stukje van hun verzameling te laten zien. Ook doen we terug een oproep aan onze leden om de spilwerkers J. Oosterlinck en het echtpaar Taeldeman/Balliu bij te staan bij het opstellen. Op de algemene vergadering krijgen de deelnemers een aankoopcheque van  € 8; voor de groepsdeelname wordt dat  € 4 per persoon van de groep die deelneemt.

Onze Postzegelbeurs zal terug plaatsvinden in augustus 17 augustus 2019. Onze beurs vindt plaats op zaterdag in de zalen A en B.  We mochten vorig jaar meer dan 40 leden verwelkomen op die zaterdag. Voor 2019 voorzien we terug een motiverend initiatief: elk bezoekend lid krijgt een bon voor een 2de intekening op een tombolalijst van een gratis tombola in september of oktober (2de of 4de zondag)!  Kom op tijd, en zeker vóór 14u in de namiddag! Hierbij ook een oproep aan de leden om een handje toe te steken bij het opstellen van de beurs op vrijdagavond 16 augustus.

De wekelijkse vergadering op zondagvoormiddag wordt uiteraard behouden. Door omstandigheden, aan de zaal Reinaert gebonden, zullen er enkele zondagen wegvallen, o.a. 3 tijdens de Gentse Feesten in juli. Er zijn ook enkele vergaderingen die plaatsvinden in het zaal C. 

Ons maandelijks tijdschrift blijft ons grootste communicatiekanaal met onze leden. We blijven nog immer op zoek gaan naar leden die een filatelistisch artikel willen neerpennen om het filatelistisch gehalte op te krikken. Als aanmoediging krijgen de indieners van een artikel een aankoopcheque van € 2  per A4-blad tekst. We zullen ook het tijdschrift elektronisch blijven doorsturen aan die leden die ons hun mailadres gemeld hebben. Dit gebeurt in pdf-formaat en in kleur! De leden kunnen er ook voor kiezen om het tijdschrift enkel elektronisch te ontvangen: graag een seintje aan de heer Bracke!

 In  2019 gaan we terug een gevarieerd aantal loten aan vaste prijzen, in een verkooplijst gepubliceerd in het maandelijks tijdschrift, aanbieden: tot 2 maal per jaar zullen dat Belgische zegels of reeksen zijn, voor elk wat wils en dit tegen scherpe prijzen!

Voor de verkoop van losse zegels aangeboden in stockboeken hebben wij nu 2 verantwoordelijke bestuursleden: Jan Oosterlinck ontfermt zich over de buitenlandse zegels, terwijl Vincent Bracke de Belgische zegels onder zijn hoede neemt. We vragen wel om het nummer van het boek én het aantal zegels te noteren: dit is een noodzakelijke hulp om de juiste afrekening te kunnen maken. We durven ook te hopen op jullie eerlijkheid én zorgzaamheid bij het doorbladeren van de tientallen DAVO-albums en stockboeken opdat dit initiatief verder kan blijven doorgaan. Niet alles kan op tafel uitgestald worden: vraag gerust naar het ontbrekend landenalbum of de bak met omslagen bij de heer Bracke of Oosterlinck.

Gezien het succes van de gratis maandelijkse tombola’s heeft Het Bestuur besloten om deze 2 tombola’s  per maand te behouden. Bij sluiting van het lokaal op één van deze zondagen wordt de tombola NIET VERPLAATST.

De wereldcatalogen in de club blijven nog steeds de verschillende delen YVERT & TELLIER. De catalogen werden volledig herschikt ( volgens continent) en zijn nu volledig. De nieuwe indeling is als volgt:

Frankrijk (tome 1)

Monaco, Andorra, Territoire français d’Outre-Mer, Verenigde Naties (tome 1bis)    

Timbres des colonies français (tome 2/1)

Afrique (vol. 1 en 2)

Afrique francophones (vol.1 en 2)

Europa (5 delen)

Amerika (4 delen)

Azië (3 delen)

Azië francophone (1 deel)

Oceanië (1 deel)

In totaal zijn er 21 volumes. Tome 1 en 1bis worden jaarlijks uitgegeven, de andere delen worden herdrukt en geüpdated bij uitputting van de stock (vb. Europa deel 2 begin 2019).

Toch een paar opmerkingen in verband met het gebruik: a.u.b. geen aantekeningen maken in de catalogen van de club en regel het zo dat de uitgeleende catalogen maximum 1 week gehouden worden!(denk aan de andere leden). Bij overmacht moet je verwittigen op het telefoonnummer vermeld op de sticker in de cataloog, of afspreken met een (bestuurs)lid die de ontleende cataloog in jouw plaats kan terugbrengen naar de club.

De bibliotheek blijft spijtig genoeg nog steeds een beperkte belangstelling kennen. Daarom kopen we alleen nog de onmisbare werken aan, naast de abonnementen op de maandbladen “De Postzegel” en “Michel Rundschau”. Ook beschikbaar en raadpleegbaar in de club (vragen bij Mr. Taeldeman!) is het jaarlijkse “Les timbres de l’année” 2012 t/m 2018 voor de allernieuwste zegels van dat jaar. Ook zijn we nog steeds geabonneerd  op Wefis en Fisto, die voornamelijk studies over postgeschiedenis en marcofilie publiceren. Vergeet niet onze bibliotheek te raadplegen: het kan een verrijking zijn van uw filatelistische kennis.

De verkoop van uitgiften van De Post blijft ook  in 2019 beperkt  tot enkel de verkoop van zelfklevende postzegelboekjes Filip I, prior en non-prior (5 stuks)+ rouwzegel prior in de postkantoren en postpunten, samen met de 4 gegomde frankeerwaarden “Koning Filip”.  Leden van Philagent kunnen zelf een abonnement nemen in Mechelen of gebruik maken van ONZE nieuwighedendienst voor Belgische postzegels. Men kan nog altijd inschrijven bij Mevr. Balliu Blanche. Per abonnee wordt een WAARBORG van 50 € gevraagd. De ingeschreven leden worden wel dringend aangemaand hun nieuwigheden uiterlijk 2 maand na verschijnen af  te halen: 1 week na verschijnen zijn ze meestal al ter beschikking van de ingeschreven leden. Ook losse, toevallige bestellingen kunnen aangenomen worden en wisselende aantallen vormen ook al geen probleem. Postzegels van het lopende jaar en het vorige jaar kunnen geleverd worden, indien nog voorradig bij de filatelistische dienst van Mechelen.

Regelmatig verrast ons bestuurslid, de heer Willy Van Damme, ons met een nieuw ontwerp van een “MyStamp”.

In 2019 werd een nieuw ontwerp aangemaakt (1 waarde) ter gelegenheid van de introductie van de prior-mijnzegel .Deze uitgifte is nu beschikbaar.  Oudere uitgaven zijn nog beperkt verkrijgbaar.             

Hij zorgt ook elk jaar voor de fraaie lidkaarten van Philagent.

De begeleidende groep, onder leiding van de heer André Dhondt , blijft verder haar activiteiten uitvoeren met een traditionele tentoonstelling tijdens het jaar (dit jaar: 22 september).

Het  jaarlijks Banket blijft een vast publiek bekoren: bij de laatste editie (9 december 2018) mochten we 62 inschrijvingen noteren. Dat geeft ons het signaal dat er nog interesse voor is. Dit jaar gaat ons feestmaal door op zondag 8 december!

Onze website telde op het einde van het jaar 2018 ruim 40000 bezochte bladzijden (sinds 2006) en is nog steeds een virtueel venster voor de verzamelaar die ons nog niet kent, en een plek zoekt (ook reëel) om zijn verzameling uit te breiden. Verschillende nieuwe leden vonden zo de weg naar de Reinaertstraat! Voor alles wat u wil weten over Philagent, surf naar www.philagent.be . (zie ook p.14)

Via ons mailadres (koninklijke.philagent@skynet.be) kunnen leden ten allen tijde in contact komen met een bestuurslid voor een vraag,  inlichting of bestelling.

Filatelistisch materiaal zoals klemstroken (transparant en zwart), stockboeken, scharniertjes, pincetten, blanco albumbladen, DAVO – albums/kaften enz. kunnen elke zondag vanaf 10u bekomen worden bij Mr. Taeldeman Chris.                                                       

Het aanbod is verruimd en veel kan ook besteld worden bij de heer Taeldeman (Leuchtturm, Lindner, Davo, Lukos, Safe). Let wel:  bestelde waren kunnen NIET teruggegeven worden!   

Elk voorjaar kan er ook ingeschreven worden voor de albumbladen DAVO (of andere). Let wel: bestelde bladen kunnen ook NIET teruggeven worden. Inschrijven voor de Belgische cataloog kan altijd vanaf het najaar (september).

Het lidgeld voor 2019 blijft stabiel op  €12. We blijven ook lid van OOST-PHILA. 

Voor de nieuwe leden hebben we een gratis introductieboekje ontworpen dat hen wegwijs moet maken in de activiteiten van onze club. In het boekje zit een klein geschenk onder vorm van de gepersonaliseerde zegel van Philagent.

BESTUURSZAKEN: er werd overgegaan tot een gedeeltelijke herkiezing van het bestuur, in overeenstemming met het reglement van inwendige orde.                                                                                 

Er zijn geen kandidaturen bij de secretaris aangekomen.          

Waren uittredend en herkiesbaar: mevr. B. Balliu en de heren J. Oosterlinck, W. Van Damme en O. Demeyer.

 De nieuwe samenstelling van het Bestuur werd vastgelegd in de bestuursvergadering van 11 februari ll.

 


UITNODIGING ALGEMENE JAARVERGADERING

ZONDAG 10/02/2019

 

Geacht lid,

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de 70ste Algemene Jaarvergadering, die plaats heeft in ons clublokaal "Centrum Reinaert", Reinaertstraat 28 te Gent, op zondag 10 februari 2019, om 10u. stipt.

AGENDA

Inzameling van de lidgelden 2019 (€ 12,00)
1  Welkom, door de Voorzitter
2  Goedkeuring verslag jaarvergadering 25/02/2018
3  Financiën: verslag door de schatbewaarder en de toezichter
4  Administratie: verslag door de secretaris
5  Voorstellen voor 2019 door de Voorzitter
6  Bestuurszaken: gedeeltelijke herkiezing van het bestuur overeenkomstig het reglement van inwendige orde  (dd.27/01/1991, art.11).
(uit art.11: alleen effectieve leden kunnen zich kandidaat stellen, mits zij uiterlijk 14 dagen vóór de verkiezing een schrijven richten aan de Secretaris.)
Zijn uittredend en herkiesbaar:  Mevrouw B.Balliu en de heren J. Oosterlinck, W. Vervaet en W. Van Damme.
7  Allerlei
8  Rondvraag: leden met een vraag of opmerking dienen deze 14 dagen vooraf schriftelijk te melden aan de Voorzitter (art.22 van het reglement van inwendige orde)
9  Gratis Tombola                                

 We hopen stellig op uw aanwezigheid te mogen rekenen, gezien de belangrijkheid van de agenda.

Met filatelistische groeten,
HET BESTUUR

Belangrijk nabericht:  mogen we u beleefd verzoeken om tijdens de duur van de Algemene Jaarvergadering geen filatelistische verrichtingen te doen in het lokaal.

              Dank voor uw begrip!

 


POSTTARIEVEN IN BELGIË(1/1/2019)

 

Vanaf 1 januari 2019 werden de prijzen voor de zendingen van particulieren aangepast. De volgende tarieven worden dan van kracht:  1 = € 0,92   1E = € 1,40   1W = € 1,62 , maar deze gelden slechts voor aankoop van minimale hoeveelheden in het postkantoor of het ‘postpunt’ ( per 10 nationaal of per 5 internationaal of  Europees). Indien men zijn postzegels per stuk aankoopt, of men zijn zending in het postkantoor laat frankeren, dan betaalt men hogere bijdragen, nl.: 1 = € 0,95    1E = € 1,46   1W = € 1,68  of veelvouden

Men mag zijn postzendingen ook nog altijd frankeren met postzegels met de aanduiding erop van een nominale waarde (zowel in Euro als in Belgische frank!) Dan bedraagt de kleefwaarde dezelfde als in een postkantoor: voor een genormaliseerde binnenlandse zending is dat  bijvoorbeeld  € 0,95 of 38,40 BEF.  Alleen voor de vroegere zegels zonder aanduiding van de nominale waarde (met posthoorntje in de bovenhoek of internationaal – Europees – zone A) gelden dezelfde voorwaarden als de huidige aanduidingen 1, 1E, 1W.

Er treed wel een nieuwe reglementering in werking voor het versturen van ‘PRIOR’ zendingen. Vanaf 1/1/2019 gebruikt men verplicht de priorzegel voor zendingen die de volgende werkdag besteld worden (€ 1/stuk of € 9,70 per 10). De huidige geldige postzegels in 2018 worden automatisch Non Prior postzegels in 2019 (briefwisseling besteld binnen 3 werkdagen).

Hierna de meest voorkomende tarieven (wanneer gefrankeerd in postzegels met nominale waarde in Bef/€:

BINNENLAND:
- genormaliseerd formaat tot 50g                       € 0,95 =  38,40 BEF
- niet genormaliseerd formaat tot 100g                € 1,90 =  76,70 BEF
- niet genormaliseerd formaat van 100 tot 350g  € 2,85 =  115 BEF

EUROPA:
-  genormaliseerd formaat tot 50g                        € 1,46 =   59 BEF
- niet genormaliseerd formaat tot 100g               € 4,38 = 176,70 BEF

WERELD:
- genormaliseerd formaat tot 50g                       € 1,68 =  68 BEF
- niet genormaliseerd formaat tot 100g               € 5,04 =  203,5 BEF

Welke oude postzegels mogen nog gebruikt worden? Alle postzegels uitgegeven en in circulatie gebracht na 1962 meldt   De Post in haar Postinfo 07 van februari/maart 2012. Dit komt neer op alle Belgische postzegels vanaf cataloognummer 1169 (Koninklijk Huwelijk) volgens het MB 11/7/1962. Vanzelfsprekend mogen ook die zegels nog gebruikt worden die toen in gebruik waren (vb. Koninklijke Beeltenis type Marchand, Poortman enz..) Als je twijfelt, kijk dan in de cataloog of er de melding b.g. of in gebruik bij de beschrijving van de zegels staat!

Philagent kan u combinaties (3/4 zegels) naar uw tariefwens samenstellen tegen korting :

4 kleinformaatzegels of 3 gewone zegels kosten € 0,50
1 zegel zonder waardeaanduiding kost € 0,70   

Andere tarieven ( niet-genormaliseerd, Europees of Wereld) kunnen ook en geven altijd 40% korting op de normale postprijs!

Altijd eerst navragen bij  Mr.BRACKE want de zegels liggen NIET in de clubkasten. 1 week later zijn ze dan ter beschikking in de club. Vragen kan ook telefonisch tijdens de kantooruren (09 2305507) of per e-mail: koninklijke.philagent@skynet.be